Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της ΕΧΕ Α.Ε. και της EnExClear σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και της Εκτελεστικής Απόφασης 3 «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και άλλα συναφή θέματα»

Share This Post

H ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (υπ’αριθ. πρωτ. ΡΑΕ I-333081/02.08.2022 (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ:1388/29.07.2022)) και την εισήγηση της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Μονοπρόσωπη Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και της Εκτελεστικής Απόφασης 3 «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και άλλα συναφή θέματα» (υπ’αριθ. πρωτ. ΡΑΕ I-333078/02.08.2022 (ΑΡ./HM./EnExClear: 646/29.07.2022)), οι οποίες αφορούν, κυρίως, στην απαραίτητη προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου,  ώστε να ενσωματώνει ειδικές προβλέψεις αναφορικά με τη Συνεχή Ενδοημερήσια Συναλλαγή, ενόψει της επερχόμενης έναρξης λειτουργίας αυτής, στο πλαίσιο της ενιαίας σύζευξης των ευρωπαϊκών αγορών σύμφωνα με τον ν.4425/2016, όπως ισχύει.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία:

  1. Εισήγηση ΕΧΕ Α.Ε. – Κατάλογος προτεινόμενων τροποποιήσεων Κανονισμού Λειτουργίας
  2. Κανονισμός Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς (με επισήμανση αλλαγών)
  3. Εισήγηση EnExClear – Προτεινόμενες τροποποιήσεις Κανονισμού Εκκαθάρισης και Εκτελεστικής Απόφασης 3
  4. Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (με επισήμανση αλλαγών)
  5. Εκτελεστική Απόφαση 3 «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και άλλα συναφή θέματα» (με επισήμανση αλλαγών)
Print Friendly, PDF & Email