Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου και Τιμολόγησης των Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ)  

Share This Post

Η ΡΑΕ ανακοινώνει σήμερα την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για την πρότασή της σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1434/2020):

Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Νόμου 4001 (ΦΕΚ Α΄179/22.8.2011), για την Τιμολόγηση των Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου η ΡΑΕ εκδίδει Κανονισμό Τιμολόγησης (εφεξής ο «προτεινόμενος Κανονισμός»), μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) και δημόσια διαβούλευση, βάσει του οποίου ρυθμίζεται η μεθοδολογία καθορισμού τιμολογίων για τη χρέωση κάθε Βασικής Δραστηριότητας του ΕΣΦΑ.

Η τροποποίηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ, εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της ΡΑΕ για τη σταδιακή εναρμόνιση και βελτίωση των μεθοδολογιών Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου των μονοπωλιακών δραστηριοτήτων, με τη δημιουργία ενός πλαισίου ρύθμισης με βασικό χαρακτηριστικό την παροχή κινήτρων προς το σύνολο των Διαχειριστών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή πρακτική.

______________________________________________________________

Α. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΕΣΦΑ

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 88 του ν.4001 η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά με τη μεθοδολογία καθορισμού τιμολογίων για τη χρέωση κάθε Βασικής Δραστηριότητας Φυσικού Αερίου, στη βάση των αρχών που θέτει ο νόμος και οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των παραμέτρων που συνθέτουν το κόστος που επιμερίζεται μέσω αυτών στους χρήστες.

Στο πλαίσιο αυτό παρατίθεται αναλυτική μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου (Allowed Revenue) και Απαιτούμενου Εσόδου (Required Revenue) καθώς και των Τιμολογίων, που αφορούν στις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες μεταφοράς (η υπηρεσία διοχέτευσης φυσικού αερίου μέσω του ΕΣΜΦΑ) και ΥΦΑ (που αφορά στην εκφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και επαναεριοποίηση του ΥΦΑ και έγχυσής του στο ΕΣΜΦΑ που εκτελείται στην Εγκατάσταση ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα).

Οι σημαντικότερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που προτείνει η ΡΑΕ και εισάγουν αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο του σκέλους του Εσόδου, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Υπολογισμός Επιτρεπόμενου Εσόδου

 1. Σαφής και λεπτομερής καταγραφή των διαφόρων παραμέτρων εσόδου που προκύπτουν από τις διάφορες υπηρεσίες του Διαχειριστή και του συσχετισμού μεταξύ των.
 2. Διάκριση των πηγών εσόδων του Διαχειριστή και διευκρίνιση ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των εγκεκριμένων και απολογιστικών εσόδων ανά υπηρεσία δεν μπορούν να επιβαρύνουν τους υπηρεσίες, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά και προκύπτουν από το νόμο ή/και προηγούμενες αποφάσεις ΡΑΕ.
 3. Εκτίμηση των παραμέτρων του Επιτρεπόμενου Εσόδου του Διαχειριστή με αναλυτική παρουσίαση αυτών, στη βάση συγκεκριμένων αρχών.
 4. Διάκριση των λειτουργικών δαπανών σε ελεγχόμενες (ως προς το ύψος τους από τον Διαχειριστή) και μη ελεγχόμενες δαπάνες.
 5. Υπολογισμός των ελεγχόμενων λειτουργικών δαπανών βάσει προσέγγισης, η οποία καθορίζει τις επιτρεπόμενες δαπάνες χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα απολογιστικά στοιχεία (συνεπώς βεβαιώνοντας ότι τα επιτρεπόμενα έσοδα αντανακλούν το κόστος και ότι οι Χρήστες επωφελούνται από εξοικονομήσεις δαπανών του Διαχειριστή), καθώς και λαμβάνοντας υπόψη περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης λόγω μελλοντικής παραγωγικότητας και εξέλιξης της τεχνολογίας.
 6. Εκτίμηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου του Διαχειριστή, βάσει εισήγησης του Διαχειριστή που θα βασίζεται μεταξύ άλλων σε πιστοποιημένα από Ορκωτό Ελεγκτή στοιχεία.
 7. Πρόβλεψη για την αφαίρεση εσόδων τα οποία προέρχονται από λοιπές ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, οι οποίες δεν διαχωρίζονται λογιστικά.
 8. Υπολογισμός της απόδοσης επί των απασχολούμενων κεφαλαίων (ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης) βάσει του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου (wacc), ονομαστικό (nominal) προ-φόρων (pre tax), με την υιοθέτηση ενός «ιδεατού» συντελεστή δανειακής επιβάρυνσης (notional gearing ratio).

 

Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ)

 1. Εισαγωγή συγκεκριμένης πρόβλεψης για τον τρόπο υπολογισμού του Κεφαλαίου Κίνησης που συνυπολογίζεται στη ΡΠΒ, με στόχο τον προσδιορισμό ενός εύλογου ποσού για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Διαχειριστή.
 2. Συμπερίληψη στη ΡΠΒ της αξίας του ελάχιστου αποθέματος αγωγού (‘linepack’) και των ελάχιστων αποθεμάτων στην Εγκατάσταση ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, εκτός από το μέρος της αξίας αυτών που έχει ήδη αποζημιωθεί ή αποζημιώνεται με άλλο τρόπο. Διευκρινίζεται ότι τα ελάχιστα αποθέματα δεν αποσβένονται.

Απαιτούμενο Έσοδο – Προσαρμογές και μηχανισμοί κινήτρων

 1. Προσαρμογή όλων των παραμέτρων του Απαιτούμενου Εσόδου σε τρέχουσες αξίες, βάσει απολογιστικών μεγεθών και εκτιμήσεων του πληθωρισμού.
 2. Εισαγωγή μηχανισμού κινήτρου για τις ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες (opex efficiency incentive mechanism), με στόχο τη σταδιακή μείωση του λειτουργικού κόστους που μετακυλίεται στους χρήστες του ΕΣΦΑ μεταξύ των Ρυθμιστικών Περιόδων.
 3. Τροποποίηση της πρόβλεψης για συνυπολογισμό (αφαίρεση) από το Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή σταθερών ποσοστών επί των κερδών από Μη Ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες, προς όφελος των Χρηστών του ΕΣΦΑ, λαμβάνοντας υπόψη το τελευταίο εγκεκριμένο Επιτρεπόμενο Έσοδο των Υπηρεσιών Μεταφοράς και ΥΦΑ
 4. Συνυπολογισμός παραμέτρων για την εφαρμογή επιπρόσθετων κινήτρων, όπως κίνητρα για τη διασφάλιση της αξιόπιστης, αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας του ΕΣΦΑ,.

Β.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΦΑ

Ο προτεινόμενος Κανονισμός δεν εισάγει ουσιαστικές αλλαγές (σε σχέση με τον υφιστάμενο Κανονισμό) στις διατάξεις Τιμολόγησης και διατηρεί τη μεθοδολογία για την Τιμολόγηση της υπηρεσίας Μεταφοράς που στηρίζεται στη σταθμισμένη, βάσει δυναμικότητας, απόσταση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στον προτεινόμενο Κανονισμό, με βάση την εισήγηση του Διαχειριστή, οι συντελεστές χρέωσης ανάγονται πλέον σε ημέρες (€/(kWh ΑΘΔ/Ημέρα) αντί της ώρας, όπως υφίσταται τώρα.

Γ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΦΑ

Ο προτεινόμενος Κανονισμός περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας κατάρτισης του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου και των Τιμολογίων ΕΣΦΑ, καθώς και των περιπτώσεων αναθεωρήσεων αυτών.

Επίσης, ο προτεινόμενος Κανονισμός περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα και διαδικασίες υποβολής/έγκρισης με βάση την παραδοχή ότι πραγματοποιούνται ετήσιες εκκαθαρίσεις για όλες τις σχετικές παραμέτρους του Απαιτούμενου Εσόδου όπως περιγράφονται στον Κανονισμό. Ωστόσο, η ΡΑΕ επιθυμεί να εξετάσει και άλλες προσεγγίσεις ώστε να διασφαλιστεί ο απαιτούμενος χρόνος στη ΡΑΕ για την επαρκή θεώρηση των στοιχείων του Απαιτούμενου Εσόδου, καθώς είναι περιορισμένος ο χρόνος μεταξύ της υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων από τον ΔΕΣΦΑ (31η Μαρτίου) έως τις αρχές Ιουνίου, οπότε πρέπει να έχουν εγκριθεί το Απαιτούμενο Έσοδο και τα Τιμολόγια για να προχωρήσει ο ΔΕΣΦΑ με τη δημοπράτηση των προϊόντων δυναμικότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/459.

Μία ενδεχόμενη προσέγγιση θα ήταν οι ετήσιες εκκαθαρίσεις να αφορούν μόνο στη ζήτηση/δυναμικότητα (παράμετρος Ρ1), ενώ οι υπόλοιπες εκκαθαρίσεις να πραγματοποιούνται μέσω του Επιτρεπόμενου Εσόδου μεταξύ Ρυθμιστικών Περιόδων.

Τέλος σημειώνεται ότι η ΡΑΕ προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση εναρμονισμένου πλαισίου αξιολόγησης και παρακολούθησης – υλοποίησης των Προγραμμάτων Ανάπτυξης των Διαχειριστών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.

_____________________________________________________________

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση  gasconsultation@rae.gr, ή εγγράφως, μέχρι και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους επί του ακόλουθου κειμένου:

 1. Ο προτεινόμενος από την ΡΑΕ Κανονισμός για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου και Τιμολόγησης των Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
 2. Η εισήγηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι-329637) σχετικά με τον υπό αναθεώρηση Κανονισμό για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου και Τιμολόγησης των Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ.

 

Print Friendly, PDF & Email