Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με το Πλαίσιο καθορισμού των υπηρεσιών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ ΑΕ)

Share This Post

Η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την πρότασή της σχετικά με το πλαίσιο καθορισμού των υπηρεσιών που προσφέρει ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), τα κύρια σημεία της οποίας συνοψίζονται ως εξής:

  1. Προσδιορισμός των κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό και την κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών του Διαχειριστή, καθώς και των βασικών προϋποθέσεων και κριτηρίων που εξετάζονται κατά την κατηγοριοποίηση τους.

  1. Έγκριση διακριτών Εσόδων και Τιμολογίων για κάθε υπηρεσία που περιγράφεται ή δημιουργείται βάσει του προτεινόμενου πλαισίου.

____________________________________________________________

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr, ή εγγράφως, μέχρι και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Κείμενο διαβούλευσης:

  1. Πλαίσιο καθορισμού των υπηρεσιών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ ΑΕ).
Print Friendly, PDF & Email