Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ για το περιθώριο ισχύος έργων ΑΠΕ στα νησιά που εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 100 του ν. 4821/2021

Share This Post

Η ΡΑΕ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ (ΡΑΕ/Ι-323832/29.3.22) σχετικά με τα περιθώρια ισχύος για την ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ στα νησιά ή νησιωτικά συμπλέγματα που εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 100 του ν.4821/2021 (ΦΕΚ Α’ 134/31.07.2021).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.4821/2021 (ΦΕΚ Α’ 134/31.07.2021) προβλέπονται τα κάτωθι:

«1. Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαθέτουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εκδόθηκε προ της 1ης Ιανουαρίου 2016, τα οποία αποτελούν τμήμα ενός ενιαίου έργου το οποίο αναπτύσσεται σε νησί ή σε σύμπλεγμα νησιών με πρόβλεψη υλοποίησης ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης στο Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας από κοινό φορέα υλοποίησης (εφεξής η «Ομάδα Έργων ΑΠΕ») ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων που εκδόθηκε προς αντικατάσταση της ως άνω άδειας παραγωγής, για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών, δύναται να υλοποιηθούν χωρίς την υποχρέωση κατασκευής της εν λόγω ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης, για τις περιπτώσεις που οι φάσεις διασύνδεσης του νησιού ή των νησιών όπου εγκαθίστανται τα έργα με το Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας έχουν ολοκληρωθεί ή προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με το εγκεκριμένο, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).»

[….]

«4. Με την επιφύλαξη της παρ. 13, με απόφασή της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατόπιν εισήγησης του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), η οποία υποβάλλεται στη ΡΑΕ και κοινοποιείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται το περιθώριο ισχύος έργων ΑΠΕ για τα διάφορα νησιά ή νησιωτικά συστήματα για κάθε φάση διασύνδεσής τους με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, όσον αφορά στις περιπτώσεις νησιών όπου αναπτύσσονται Ομάδες Έργων ΑΠΕ της παρ. 1.

[…]»

Σημειώνεται ότι αναφορικά με το περιθώριο ισχύος έργων ΑΠΕ στο νησί της Κρήτης και για λόγους διαφάνειας και πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, επισυνάπτονται σχετικές μελέτες που έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της ΡΑΕ την τελευταία διετία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@rae.gr ή εγγράφως, έως και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η  ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Κείμενο διαβούλευσης:

  1. Εισήγηση ΑΔΜΗΕ (ΡΑΕ/Ι-323832/29.3.22)

Συνημμένα συμπληρωματικά κείμενα για το περιθώριο ισχύος έργων ΑΠΕ στο νησί της Κρήτης:

  1. Μελέτη ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ, Ιούνιος 2020
  2. Μελέτη ΕΛΜΕΠΑ και ΕΜΠ, Ιούνιος 2022
Print Friendly, PDF & Email