Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδας για την περίοδο 2022-2026

Share This Post

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4001/2011, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδας για την περίοδο 2022-2026, όπως υποβλήθηκε από την Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου  (ΔΕΔΑ).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β’ 487/20.02.2017), όπως ισχύει η ΔΕΔΑ όφειλε να υποβάλλει μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2021 στη ΡΑΕ προς έγκριση το πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2022-2026. Ενόψει όμως των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ Υποδομών αλλά και των τρεχουσών συνθηκών ενεργειακής κρίσης η ΔΕΔΑ αιτήθηκε μια σειρά από παρατάσεις της ημερομηνίας υποβολής του Προγράμματος Ανάπτυξης 2022-2026 και η οποία εντέλει οριστικοποιήθηκε ως η 27/09/2022 κατόπιν σχετικών αποφάσεων της Ολομέλειας της Αρχής. Σύμφωνα επίσης με τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο στο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής αναφέρονται διακριτά:

  • Οι περιοχές στις οποίες προγραμματίζεται η αναβάθμιση υφιστάμενων Δικτύων Διανομής, ο σχετικός προϋπολογισμός και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.
  • Οι νέες περιοχές στις οποίες προγραμματίζεται η επέκταση του Δικτύου Διανομής, ο σχετικός προϋπολογισμός και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.
  • Ο προϋπολογισμός έργων για την πραγματοποίηση νέων συνδέσεων σε υφιστάμενο Δίκτυο Διανομής και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.
  • Ο τρόπος χρηματοδότησης και ο τρόπος ανάκτησης των αντίστοιχων επενδύσεων.
  • Η επίπτωση στα Τιμολόγια Βασικής Δραστηριότητας Δικτύου Διανομής.

Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί του συνημμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδας για την περίοδο 2022-2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις αυτές στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου 2022.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Συνημμένα αρχεία:

  1. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδας για την περίοδο 2022-2026
Print Friendly, PDF & Email