Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης τροποποίησης του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ σχετικά με τον περιορισμό του κινδύνου από συναλλαγές στις συζευγμένες αγορές

Share This Post

Η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, όπως υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ΄αριθμ. ΑΔΜΗΕ/ΔΔΑ/20448/15.11.2022 (ΡΑΕ I-340619/16.11.2022) έγγραφό του αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.

Στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας της Συνεχούς Διαπραγμάτευσης στην ελληνική Ενδοημερήσια Αγορά (XBID), διαπιστώθηκε από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ότι, παρότι έχουν εισαχθεί μηχανισμοί ελέγχου και επιβεβαίωσης, δεν μπορεί να αποκλειστεί η δημιουργία ελλείμματος/πλεονάσματος στις συζευγμένες αγορές, σχετικά με τις Διασυνοριακές Φυσικές Παραδόσεις που αντιστοιχούν στις εισαγωγές και εξαγωγές ανά συζευγμένη διασύνδεση στο πλαίσιο της Ενιαίας Σύζευξης Αγορών Επόμενης Ημέρας, των Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών και της Συνεχούς Ενδοημερήσιας Συναλλαγής. Ως εκ τούτου, η εν λόγω πρόταση στοχεύει στην τροποποίηση διατάξεων των ως άνω κανονιστικών κειμένων προκειμένου να περιοριστεί ο προαναφερθείς κίνδυνος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους επί των ως άνω κειμένων ηλεκτρονικά στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr ή εγγράφως, έως και τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 στις 12.00μμ.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία:

Print Friendly, PDF & Email