Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των Τεχνοοικονομικών Μελετών Κόστους Οφέλους των Διαχειριστών των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) και Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) για την αντικατάσταση των υφιστάμενων μετρητών φυσικού αερίου με ευφυή συστήματα μέτρησης

Share This Post

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4001/2011, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την Τεχνοοικονομική  Μελέτη Κόστους Οφέλους της ΕΔΑ Αττικής και την Τεχνοοικονομική  Μελέτη Κόστους Οφέλους της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την αντικατάσταση υφιστάμενων μετρητών με ευφυή συστήματα μέτρησης, όπως υποβλήθηκαν από τις δύο εταιρείες αντιστοίχως.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 59 παρ. 1 του ν. 4001/2011: «1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή και γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), προβλέπεται η ευρείας κλίμακας αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στα Δίκτυα Διανομής, με αντίστοιχα ευφυή συστήματα και ρυθμίζεται κάθε συναφές ζήτημα, με στόχο την παροχή δυνατότητας ενεργού συμμετοχής των τελικών καταναλωτών στην αγορά ενέργειας και γενικότερα την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία της.».

Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί των συνημμένων Τεχνοοικονομικών Μελετών Κόστους Οφέλους της ΕΔΑ Αττικής και της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις αυτές στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και την 16η Ιανουαρίου 2023.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

 

Print Friendly, PDF & Email