Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί αιτήματος-πρότασης Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας για: (α) τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 19, παράγραφος 1 του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης αναφορικά με τον υπολογισμό της καταλογιζόμενης σε Εκπροσώπους Φορτίου ενέργειας πελατών τους που είναι αυτοπαραγωγοί με ενεργειακό συμψηφισμό (β) διενέργεια αναδρομικής διορθωτικής εκκαθάρισης για παρελθούσες περιόδους εκκαθάρισης

Share This Post

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 128 παρ. 1 του ν.4001/2011 και κατά τα άρθρα 2 και 3 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, έχει υποδεχθεί αιτήματα-προτάσεις από Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας (συνημμένα κείμενα διαβούλευσης) σχετικά με τα ακόλουθα θέματα, τα οποία και θέτει σε δημόσια διαβούλευση:

α)   Τροποποίηση των τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1 περίπτωση (Α) του άρθρου 15 και της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης (ΦΕΚ Β’4737/2020), διαγράφοντας τις λέξεις «μη αρνητική» και προσθέτοντας τις λέξεις «η οποία επισημαίνεται ότι δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να λαμβάνει αρνητική τιμή» στο τέλος αυτών.

β) Αναδρομική εκτέλεση διορθωτικών εκκαθαρίσεων για παρελθούσες περιόδους εκκαθάρισης, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν αρνητική διαφορά μεταξύ απορροφηθείσας και εγχυθείσας ενέργειας ανά Περίοδο Εκκαθάρισης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση info@rae.gr, ή εγγράφως, μέχρι και τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται ιδίως οι Διαχειριστές του ΕΔΔΗΕ και του ΕΣΜΗΕ να συμμετέχουν στη διαβούλευση, υποβάλλοντας τυχόν απόψεις τους επί της αρχής, και να τοποθετηθούν ιδίως σε σχέση με τις αναγκαίες ενέργειες από πλευράς τους για την υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεων σε τεχνικό και διαδικαστικό επίπεδο, το σχετικό χρονοδιάγραμμα, καθώς για τυχόν πρόσθετες αναγκαίες παρεμβάσεις σε κανονιστικά κείμενα.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Κείμενα διαβούλευσης

  1. Επιστολές ΕΣΠΕΝ και ΔΕΗ Α.Ε.
Print Friendly, PDF & Email