Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον γενικό σχεδιασμό της αγοράς για τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI και PICASSO

Share This Post

Με την υπ’ αριθ. 363/2022 απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 2212/06.05.2022) η ΡΑΕ ενέκρινε το αίτημα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τη χορήγηση παρέκκλισης από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 και της παρ. 6 του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 62 του ανωτέρω Κανονισμού, για χρονικό διάστημα δύο ετών, έως τις 24 Ιουλίου 2024 (24.07.2024).

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του αναφερόμενου σε αυτήν σχεδίου εφαρμογής για τη συμμετοχή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που διαχειρίζεται την Αγορά Εξισορρόπησης στην Ελλάδα στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες Manually Activated Reserves Initiative (MARI) και Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation (PICASSO), η ΑΔΜΗΕ A.E. υπέβαλε στη ΡΑΕ την εισήγησή της αναφορικά με τον γενικό σχεδιασμό της αγοράς για τη συμμετοχή στις εν λόγω πλατφόρμες.

Η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την ως άνω εισήγηση της ΑΔΜΗΕ A.E., όπως υποβλήθηκε στην Αρχή με το με το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΜΗΕ/ΓΔΛΥΑ/20074/28.12.2022 (ΡΑΕ I-343291/29.12.2022) έγγραφό της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους επί των ως άνω κειμένων ηλεκτρονικά στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr ή εγγράφως, έως και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία:

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email