Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για τον Κανονισμό Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης

Share This Post

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 29 Νοεμβρίου 2022 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για τον Κανονισμό Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες οι συμμετέχοντες αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους.

 Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

  1. Ημερομηνία αποστολής: 09.01.2023, Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-343633, Αποστολέας: ΔΕΗ
  2. Ημερομηνία αποστολής: 09.01.2023, Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-343654, Αποστολέας: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
  3. Ημερομηνία αποστολής: 09.01.2023, Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-343923, Αποστολέας: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
  4. Ημερομηνία αποστολής: 18.01.2023, Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-344107, Αποστολέας: ΕΣΠΕΝ
Print Friendly, PDF & Email