Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την «Σύμβαση Ευκαιριακών Φορτίων» του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

Share This Post

Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την «Σύμβαση Ευκαιριακών Φορτίων» του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης, Gastrade A.E., σχετικά με την «Σύμβαση Ευκαιριακών Φορτίων» (Spot Cargo Agreement) του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη, όπως αυτή υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ’ αριθμ. 435/1/ΚΣ/20.1.2023 έγγραφο του Διαχειριστή του ΑΣΦΑ, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Τερματικού Σταθμού (ΦΕΚ Β’893/2022), άρθρα 1.3.4 και 6.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεων του.

 

 

Public consultation of RAE on the “Spot Cargo Agreement” for the Alexandroupolis Independent Natural Gas System

 

The Regulatory Authority for Energy sets under public consultation the proposal of the Operator of the Alexandroupolis Independent Natural Gas System (INGS), Gastrade S.A., regarding the “Spot Cargo Agreement” of the Alexandroupolis LNG Terminal, as submitted to the Authority (ref. no 435/1/ΚΣ/20.1.2023) by the Operator, according to the provisions of the Terminal Access Code (National Gazette Β’893/2022), articles 1.3.4 and 6.

The public consultation will last until Monday February 13, 2023 (included). All interested parties are invited to submit their views to RAE via email at the address gasconsultation@rae.gr or in writing.

RAE will publish all contributions, unless the participant requests the non-publication of his identity and/or his views.

 

Print Friendly, PDF & Email