Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Αττικής 2021-2025.

Share This Post

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4001/2011, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, το Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Αττικής 2021-2025, όπως υποβλήθηκε από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β’ 1507/02.05.2018), όπως ισχύει, στο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής αναφέρονται διακριτά:

α. Οι περιοχές στις οποίες προγραμματίζεται η αναβάθμιση υφιστάμενων Δικτύων Διανομής, ο σχετικός προϋπολογισμός και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

β. Οι νέες περιοχές στις οποίες προγραμματίζεται η επέκταση του Δικτύου Διανομής, ο σχετικός προϋπολογισμός και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

γ. Ο προϋπολογισμός έργων για την πραγματοποίηση νέων συνδέσεων σε υφιστάμενο Δίκτυο Διανομής και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

δ. Ο τρόπος χρηματοδότησης και ο τρόπος ανάκτησης των αντίστοιχων επενδύσεων.

ε. Η επίπτωση στα Τιμολόγια Βασικής Δραστηριότητας Δικτύου Διανομής.

Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τη γνώμη τους και να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί του συνημμένου Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Αττικής 2021-2025, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr, μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου 2020.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

 

Συνημμένα αρχεία:

1. Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Αττικής 2021-2025

Print Friendly, PDF & Email