Ανακοίνωση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27 & 30 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 για την τροποποίηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ και την εναρμόνιση αυτού με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση τιμολογίων μεταφοράς

Share This Post

Ανακοίνωση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27 & 30 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 για την τροποποίηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ και την εναρμόνιση αυτού με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση τιμολογίων μεταφοράς

 

Η ΡΑΕ ανακοινώνει σήμερα την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26, 27 & 30 του  Κανονισμό (ΕΕ) 2017/460 για την τροποποίηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ και την εναρμόνιση αυτού με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Η ΡΑΕ  καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους επί των ακόλουθων αρχείων:

 1. Πρόταση της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Τιμολόγησης στην ελληνική γλώσσα.
 2. Πρόταση της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Τιμολόγησης στην ελληνική γλώσσα, με παρακολούθηση αλλαγών προκειμένου να είναι ευκρινείς οι προτεινόμενες τροποποιήσεις σε σύγκριση με τον εν ισχύ Κανονισμό (Απόφαση ΡΑΕ 644/2018).
 3. Πρόταση της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Τιμολόγησης στην αγγλική γλώσσα.
 4. Απλοποιημένο μοντέλο για τον υπολογισμό της τιμής αναφοράς (reference price), με σχετικές οδηγίες. Το εν λόγω μοντέλο έχει καταρτιστεί από την ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και επιτρέπει τον υπολογισμό των Συντελεστών Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας καθώς και του Συντελεστή Χρέωσης Ποσότητας.
 5. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες οι οποίες δημοσιεύονται υποχρεωτικά στο πλαίσιο της Τελικής Διαβούλευσης κατά τα άρθρα 26 και 30 και οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεντρωμένη μορφή στο Αναλυτικό Συνοδευτικό Κείμενο Διαβούλευσης, το οποίο έχει συνταχθεί βάσει του σχετικού υποδείγματος του
 6. Τα υπό το ν.5 ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες σε συνοπτική μορφή, όπως υποβλήθηκαν από την Αρχή στην πλατφόρμα του ACER.
 7. Κείμενο της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με τίτλο «Pricing Methodology of Non Transmission Services», στο οποίο περιλαμβάνονται επιπλέον πληροφορίες και στοιχεία για τις υπηρεσίες μη μεταφοράς που προσφέρονται από τον Διαχειριστή κατά το άρθρο 26 παράγραφος 1(γ)ii του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.
 8. Δύο χάρτες του συστήματος μεταφοράς της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. υψηλής ανάλυσης στην αγγλική γλώσσα (Χάρτης 1, Χάρτης 2)

Τα ανωτέρω 9 αρχεία αποτελούν τον Συγκεντρωτικό Φάκελο της Διαβούλευσης (Consultation Document Pack).

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις και η σχετική τεκμηρίωση του Διαχειριστή συνοψίζονται στα εξής:

 1. Οι Έξοδοι του Συστήματος (δηλαδή οι Ζώνες Εξόδου Βορειοανατολική, Βόρεια και Νότια) συγχωνεύονται σε μία Ζώνη Εξόδου, την Έξοδο Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Έξοδος ΕΣΜΦΑ). Με αυτήν την τροποποίηση, η μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων προσομοιάζει με τη μεθοδολογία «postage stamp». Η ΔΕΣΦΑ Α.Ε. προτείνει την ενοποίηση αυτή για λόγους απλούστευσης και εφαρμογής ίσης τιμής σε όλα τα σημεία Εξόδου. Σημειώνεται ότι το τιμολόγιο εξόδου για το σημείο διασύνδεσης με τη Βουλγαρία (Σιδηρόκαστρο) είναι ίσο με το τιμολόγιο εισόδου στο ίδιο σημείο, επομένως το συγκεκριμένο σημείο διασύνδεσης (έξοδος) δεν περιλαμβάνεται στην Έξοδο ΕΣΜΦΑ.
 2. Το Επιτρεπόμενο Έσοδο Εισόδων (Allowed RevenueTRA,ΕΙΣ), υπολογίζεται ως το άθροισμα του 50% του Απαιτούμενου Εσόδου Μεταφοράς (Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση * Απόδοση + Ρυθμιζόμενες Λειτουργικές Δαπάνες + Ρυθμιζόμενες Αποσβέσεις)   και της οποιασδήποτε (νέας) Ανακτήσιμης Διαφοράς των Εισόδων αυτών.
 3. Το Επιτρεπόμενο Έσοδο Εξόδων (Allowed RevenueTRA,ΕΞ), υπολογίζεται ως το άθροισμα του 50% του Απαιτούμενου Εσόδου Μεταφοράς (Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση * Απόδοση + Ρυθμιζόμενες Λειτουργικές Δαπάνες + Ρυθμιζόμενες Αποσβέσεις), της οποιασδήποτε (νέας) Ανακτήσιμης Διαφοράς των Εξόδων αυτών, του ποσού της κοινωνικοποίησης του Απαιτούμενου Εσόδου της Εγκατάστασης ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα, του ποσού που αναλογεί κατ’ έτος στην Παλαιά Ανακτήσιμη Διαφοράς καθώς και του εσόδου από Υπηρεσίες Μη -Μεταφοράς.
 4. Το Επιτρεπόμενο Έσοδο των Εισόδων του Συστήματος Μεταφοράς και το Επιτρεπόμενο Έσοδο των Εξόδων του Συστήματος Μεταφοράς, πλην του ποσού της Παλαιάς Ανακτήσιμης Διαφοράς, ανακτώνται κατά 100% από χρεώσεις δυναμικότητας (capacity-based transmission tariffs). Το ποσό που αναφέρεται στην Παλαιά Ανακτήσιμη Διαφορά ανακτάται από 100% χρεώσεις ποσότητας (commodity-based transmission tariffs). Βάσει του υφιστάμενου Κανονισμού Τιμολόγησης, η κατανομή μεταξύ δυναμικότητας και ποσότητας είναι 80%-20% για όλα τα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός 2017/460 ορίζει ότι ο Διαχειριστής πρέπει να ανακτά το έσοδο πρωταρχικά μέσω χρεώσεων δυναμικότητας, εκτός αν πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 3 του Άρθρου 4 αυτού.
 5. Βασική παραδοχή της μεθοδολογίας, συμβατή με την προσαρμογή που ορίζει το άρθρο 9 του Κανονισμού, είναι ότι τα τιμολόγια Εισόδων (συμπεριλαμβανομένου του τιμολογίου Εγκατάστασης ΥΦΑ μετά την κοινωνικοποίηση) θα εξακολουθήσουν να είναι ίσα μεταξύ τους.
 6. Οι συντελεστές χρέωσης δυναμικότητας εκφράζονται σε €/kWh/hr/yr αντί για €/kWh/day/yr που ισχύει σήμερα. Η αλλαγή αυτή γίνεται μόνο για λόγους συνέπειας με τον τύπο υπολογισμού της οριακής τιμής ενδοημερήσιου τυποποιημένου προϊόντος, όπως εκφράζεται στο Άρθρο 14 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Η δέσμευση δυναμικότητας θα παραμείνει σε ημερήσια βάση, ενώ μόνο για λόγους υπολογισμού των χρεώσεων, η δυναμικότητα θα διαιρείται με 24, ώστε να μετατρέπεται σε ωριαία (κατά συνέπεια, παρότι η τελική χρέωση του χρήστη θα είναι ακριβώς η ίδια, ο συντελεστής χρέωσης δυναμικότητας θα είναι αυξημένος κατά 24 φορές).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση tariffgasconsultation@rae.gr  ή εγγράφως, μέχρι και τις 11.12.2018.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των απόψεών του.

Δεύτερη Δημόσια Διαβούλευση

————————————————–

 

 

 

 

Announcement of RAE’s Public Consultation according to the provisions of the Articles 26, 27 & 30 of Commission Regulation (EU) 2017/460 for the amendment of the Greek TSO Tariff Regulation in order to be in compliance with the provisions of the European Network Code on harmonized transmission tariff structures for gas

10.10.2018

RAE announces today the launch of the public consultation, according to the provisions of the Articles 26, 27 & 30 of Commission Regulation (EU) 2017/460 for the amendment of the Greek TSO Tariff Regulation in order to be in compliance with the provisions European Network Code on harmonized transmission tariff structures for gas.

RAE invites all interested parties to submit their comments on the attached files:

 1. TSO’s proposal for the amendment of the existing Tariff Regulation in Greek Language.
 2. TSO’s proposal for the amendment of the existing Tariff Regulation in Greek Language with track changes, in order to make the proposed amendments clear compared to the current Regulation (RAE Decision 644/2018).
 3. TSO’s proposal for the amendment of the existing Tariff Regulation in English Language.
 4. Simplified Tariff Model for the reference price which allows the calculation of capacity and commodity-based tariffs.
 5. The information that shall be published in the Final Consultation, pursuant to Articles 26 & 30 of the Regulation, is summarized in a Consultation Document which is based on the relevant ACER template.
 6. The information as mentioned in n.5 above in a short version, as submitted by RAE to the ACER’s platform.
 7. Text entitled “Pricing Methodology of Non-Transmission Services”, which includes additional information and data on non-transmission services offered by the TSO pursuant to Article 26 (1) (c) (ii) of the European Regulation.
 8. Two maps of the TSO’s transmission system in high-resolution and in English Language (Map 1, Map 2).

The above 9 files form the Consultation Document Pack.

The most important changes are summarized below:

 1. The Exits of the Transmission System (i.e. the North-East, North and South Exit Zones) are merged into one Exit Zone, the Exit of the National Natural Gas Transmission System (NNGTS Exit). With this amendment, the proposed tariff methodology is similar to the «postage stamp» methodology. DESFA S.A. proposes this exit zone merger for simplicity and implementation of equal tariffs in all exit points. It is noted that the exit tariff at the interconnection point with Bulgaria (Sidirokastro) is equal to the entry tariff at the same point, therefore this interconnection point (Exit) is not included in the NNGTS Exit.
 2. The Entry Points’Allowed Revenue (ARTRA,EN) is calculated as the sum of 50% of the Transmission System Required Revenue (RAB * WACC + OPEX + Depreciation) and any (new) Recoverable Difference of all Entry Points of the System.
 3. The Exit Point Allowed Revenue (ARTRA,EX) is calculated as the sum of 50% of the Transmission System Required Revenue (RAB * WACC + OPEX + Depreciation), any (new) Recoverable Difference of the Exit Point of the System, the amount of socialization regarding the Allowed Revenue of the Revythousa LNG Terminal, the relevant amount of Old Recoverable Difference and any revenue from Non-Transmission Services.
 4. The Entry & Exit Points Allowed Revenue of the Transmission System, apart from the amount of Old Recoverable Difference, shall be 100% recovered from capacity-based charges. The amount of Old Recoverable Difference shall be 100% recovered from commodity-based transmission tariffs. According to the existing Tariff Regulation, the allocation between capacity and commodity is 80% – 20%. It should be noted that Regulation 2017/460 specifies that the TSO must recover the Revenue primarily through capacity charges, unless the criteria of paragraph 3 of Article 4 are satisfied.
 5. The main assumption of the tariff methodology, compatible with the adjustment defined in article 9 of the Regulation, is that all Entry tariffs (including LNG facility tariff after socialization) will continue to be equal.
 6. The tariff coefficients for Capacity are expressed in €/kWh/hr/yr instead of €/kWh/day/yr currently in force. This change is only made for consistency with the calculation of intraday standard capacity products, as defined in Article 14 of the Regulation. The booking of capacity will remain on a daily basis, and only for the purpose of calculating the charges, the capacity will be divided by 24 in order to be converted to an hourly basis (therefore, although the user’s final charge will be exactly the same, the capacity charge coefficient will be increased 24 times).

Interested parties may provide their comments to RAE by e-mail at tariffgasconsultation@rae.gr or in writing, by 11.12.2018.

RAE, subject to the provisions of para. 3, article 5 of the Code of Administrative Procedure (Law 2690/1999, Government Gazette A’45), will publish a list of the participants in the public consultation, as well as all the submitted comments with the exception of those who will claim confidentiality.

 

Δεύτερη Δημόσια Διαβούλευση

Print Friendly, PDF & Email