Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Υπολογισμό Ενεργειακού Μείγματος σύμφωνα με τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης

Share This Post

Η ΡΑΕ ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) αναφορικά με την τροποποίηση του Κεφαλαίου 5 του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ καθώς και τις λεπτομέρειες εφαρμογής που προβλέπονται στο Κεφάλαιο αυτό αναφορικά με τον Υπολογισμό Ενεργειακού Μείγματος.  Η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία ώστε να εναρμονιστεί η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για το ενεργειακό μείγμα του έτους 2022 με τις αλλαγές στο πλαίσιο των Εγγυήσεων Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας που επέφερε ο νόμος 4951/2022 (ΦΕΚ Α΄ 129/04.07.2022) και η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81331/3661 (ΦΕΚ Β΄ 4246/10.08.2022) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότησή του, ιδίως για τον καταμερισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που αποδίδεται αζημίως μέσω των προμηθευτών στους τελικούς καταναλωτές, σε εφαρμογή του άρθρου 18 Α του νόμου 3468/2006 όπως ισχύει.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 31.03.2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα έγγραφα:

Επιστολή ΔΑΠΕΕΠ

Πρόταση τροποποίησης του Κεφαλαίου 5 του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ

Εισήγηση για τις Λεπτομέρειες Εφαρμογής του Κεφαλαίου 5 του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ

Print Friendly, PDF & Email