Ανακοίνωση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27 & 30 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 στο πλαίσιο έγκρισης του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2024-2027 και των Τιμολογίων για το έτος 2024 του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ

Share This Post

Ημερομηνία:  20.03.2023

Ανακοίνωση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27 & 30 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 στο πλαίσιο έγκρισης του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2024-2027 και των Τιμολογίων για το έτος 2024 του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ

 

Η ΡΑΕ ανακοινώνει σήμερα την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26, 27 & 30 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 και του εγκεκριμένου Κανονισμού Τιμολόγησης (Απόφαση ΡΑΕ 98/2023), στο πλαίσιο έγκρισης του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2024-2027 και των Τιμολογίων για το έτος 2024.

Η ΡΑΕ  καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους επί των ακόλουθων αρχείων:

  1. Το Συνοδευτικό Κείμενο Διαβούλευσης, το οποίο έχει συνταχθεί βάσει του σχετικού υποδείγματος του ACER, και στο οποίο αποτυπώνονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες οι οποίες δημοσιεύονται υποχρεωτικά στο πλαίσιο της τελικής διαβούλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460.
  2. Η Εισήγησή του Διαχειριστή επί του Επιτρεπόμενου Εσόδου του ΕΣΦΑ για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2024-2027, καθώς και το Σχέδιο Τιμολογίου για το έτος 2024.
  3. Συνοδευτική παρουσίαση επί του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2024-2027 και επί του Σχεδίου Τιμολογίου για το έτος 2024.
  4. Απλοποιημένο μοντέλο Επιτρεπόμενου Εσόδου και Τιμολογίων για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2024-2027.
  5. Μεθοδολογία Τιμολόγησης Υπηρεσιών Μη Μεταφοράς.

Τα ανωτέρω αρχεία αποτελούν τον Συγκεντρωτικό Φάκελο της Διαβούλευσης (Consultation Document Pack).

Ο Διαχειριστής ΕΣΦΑ στην Εισήγηση του για τα Τιμολόγια του έτους 2024 προτείνει την Post Stamp μεθοδολογική προσέγγιση, έναντι της μεθοδολογίας μέσης σταθμισμένης βάσης δυναμικότητας απόστασης (CWD – Capacity Weighted Distance), για τον υπολογισμό των τιμολογίων. Η προσέγγιση που προτείνει ο Διαχειριστής ΕΣΦΑ, ορίζει διακριτό και ενιαίο τιμολόγιο για όλες τις Εισόδους (IP, Αμφιτρίτη, Αγία Τριάδα) και τις Εξόδους (τόσο εγχώριες όσο και IP Εξόδους) του Συστήματος, καθώς και διακριτό τιμολόγιο LNG για την Εγκατάσταση ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και την Δευτέρα 22 Μαΐου 2023.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, που εξ ορισμού επιδιώκονται και επιτυγχάνονται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο, που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.

 

Συγκεντρωτικός Φάκελος της Διαβούλευσης 


 

Date: 20.03.2023

Announcement of RAE’s Public Consultation according to the provisions of the Articles 26, 27 & 30 of Commission Regulation (EU) 2017/460 in the context of the Allowed Revenue approval for the Regulated Period 2024-2027 and the Tariffs for 2024 of the Greek TSO

RAE announces today the launch of the public consultation, according to the provisions of the Articles 26, 27 & 30 of Commission Regulation (EU) 2017/460 and the approved Tariff Regulation (RAE’s Decision 98/2023, in Greek), on the Greek TSO’s Allowed Revenue proposal for the Regulated Period 2024-2027 and the Tariff proposal for 2024.

RAE invites all interested parties to submit their comments on the attached files:

  1. The summarized Consultation Document, which is based on the relevant ACER template, and in which the data and information shall be published in the Final Consultation, according to the Articles 26 & 30 of the Regulation.
  2. The Operator’s Proposal on the Allowed Revenue of the NNGS for the Regulatory Period 2024-2027 and proposed Tariffs for the year 2024 (DESFA Proposal to RAE).
  3. An accompanying presentation on the Allowed Revenue of the NNGS for the Regulatory Period 2024-2027 and proposed Tariffs for the year 2024 (DESFA Proposed Tariffs).
  4. A simplified Allowed Revenue and Tariff model for Regulatory Period 2024-2027 (Simplified Model DESFA).
  5. Non-Transmission Pricing Methodology.

The above files form the Consultation Document Pack.

The Operator proposes a form of Postage Stamp methodology approach, instead of the Capacity Weighted Distance – CWD methodology, for the Tariff calculation. This approach sets a separate but unified tariff for all the entries (IPs, Amfitriti, Agia Triada), and the exits (both domestic and IP exits) of the system, as well as a dedicated LNG Tariff for Revithoussa.

Interested parties may provide their comments to RAE by e-mail at gasconsultation@rae.gr or in writing, by Monday 22th of May 2023.

RAE, subject to the provisions of para. 3, article 5 of the Code of Administrative Procedure (Law 2690/1999, Government Gazette A’45), and taking into account the purposes of transparency and full information of the interesting parties, which by definition are pursued and achieved through the public consultation, RAE will publish a list of the participants in the consultation as well as the content of the relevant documents, with the exception of the participants that will request the non-publication of their data, invoking  and documenting a special reason related to commercial – business confidentiality.

 

Consultation Document Pack

Print Friendly, PDF & Email