Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της κοινής τροποποιημένης πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Share This Post

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της κοινής τροποποιημένης πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης σχετικά με τη μεθοδολογία για τη συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή κατά το άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής

 

Με την υπ’ αριθ. 09/2019 Απόφαση του ACER εγκρίθηκε η μεθοδολογία για τη συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή η οποία αναπτύχθηκε από κοινού από τους ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR), κατά το άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 (εφεξής ο «Κανονισμός») της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 13 του Κανονισμού, προβλέπεται ότι:

«13. Ο Οργανισμός, ή όλες οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές από κοινού, ή η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, όπου είναι υπεύθυνοι για την έγκριση όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών σύμφωνα με τις παραγράφους 6, 7 και 8, μπορούν αντιστοίχως να ζητήσουν προτάσεις τροποποίησης των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών και να καθορίσουν προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων αυτών. Οι ΔΣΜ ή ΝΕΜΟ που είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση πρότασης για όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες δύνανται να προτείνουν τροποποιήσεις στις ρυθμιστικές αρχές και στον Οργανισμό.

Οι προτάσεις για την τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών υποβάλλονται σε διαβούλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 12 και εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο.»

Επιπροσθέτως, η διαδικασία έγκρισης εκ μέρους των Ρυθμιστικών Αρχών προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 10 του Κανονισμού ως εξής:

«10. Όταν για την έγκριση όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών σύμφωνα με την παράγραφο 7 ή για την τροποποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 12 απαιτείται απόφαση από περισσότερες της μίας ρυθμιστικές αρχές, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές διαβουλεύονται και συνεργάζονται στενά και συντονίζονται μεταξύ τους, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Κατά περίπτωση, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη του Οργανισμού. Οι ρυθμιστικές αρχές ή, κατά περίπτωση, ο Οργανισμός, λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις παραγράφους 6, 7 και 8, εντός έξι μηνών από την παραλαβή των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών από τον Οργανισμό ή τη ρυθμιστική αρχή ή, κατά περίπτωση, από την τελευταία εμπλεκόμενη ρυθμιστική αρχή. Η περίοδος ξεκινά την επομένη από την υποβολή της πρότασης στον Οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο 6, στην τελευταία εμπλεκόμενη ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 7 ή, κατά περίπτωση, στη ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 8.»

Εν προκειμένω, η τροποποιημένη πρόταση σχετικά με τη μεθοδολογία για τη συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή, όπως αναπτύχθηκε από κοινού από τους ΔΣΜ της SEE CCR, σύμφωνα με το άρθρο 35 και την παράγραφο 13 του άρθρου 9 του Κανονισμού, υπεβλήθη στις Ρυθμιστικές Αρχές της SEE CCR προς έγκριση, δυνάμει του υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ I-353465/04.07.2023 ηλεκτρονικού εγγράφου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Στη συνέχεια, υπεβλήθη στη ΡΑΑΕΥ η επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, δυνάμει του υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ I-354054/13.07.2023 εγγράφου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν σε συμμόρφωση του κειμένου με τις κατευθύνσεις του ACER και με τις ήδη εγκεκριθείσες από το 2020 μεθοδολογίες για τον συντονισμό της περιφερειακής επιχειρησιακής ασφάλειας (άρθρο 76 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής) και για τον επιμερισμό του κόστους συντονισμένης αναδιανομής και αντίρροπης συναλλαγής (άρθρο 74 του Κανονισμού), καθώς και σε προσαρμογή της ήδη κατανεμηθείσας δυναμικότητας, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η δυναμικότητα που κατανέμεται για αντίστροφη συναλλαγή στο ενδοημερήσιο χρονικό πλαίσιο.

Συνεπεία των ανωτέρω, υποβάλλεται προς Δημόσια Διαβούλευση η κοινή τροποποιημένη πρόταση με τη μεθοδολογία για τη συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή όπως αναπτύχθηκε από κοινού από τους ΔΣΜ της SEE CCR κατά το άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής  και υπεβλήθη σε όλες τις Ρυθμιστικές Αρχές της ενδιαφερόμενης περιφέρειας προς έγκριση, καθώς και η επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα.

Επισυνάπτονται:

  1. Πρόταση με τη μεθοδολογία για τη συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή όπως αναπτύχθηκε από κοινού από τους ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης – αγγλικό κείμενο
  2. Πρόταση με τη μεθοδολογία για τη συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή όπως αναπτύχθηκε από κοινού από τους ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης – ελληνική μετάφραση

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Δευτέρα 31 Αυγούστου 2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-system@rae.gr ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Print Friendly, PDF & Email