Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροφοδότηση Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου μέσω Εικονικής Διασύνδεσης

Share This Post

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις εισηγήσεις των Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ΔΕΔΑ Α.Ε. και ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. σχετικά με την μεθοδολογία προσδιορισμού της μέγιστης τιμής μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, καθώς και με τους όρους και τα κριτήρια διεξαγωγής του διαγωνισμού που θα διεξάγει ο Διαχειριστής για τη λήψη υπηρεσιών Εικονικής Διασύνδεσης, κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 633/2021 (ΦΕΚ Β’ 4271). Σημειώνεται ότι οι εισηγήσεις των δύο Διαχειριστών ταυτίζονται.

  1. Μεθοδολογία προσδιορισμού μέγιστης τιμής

εισήγηση ΔΕΔΑ                 εισήγηση ΕΔΑ ΘΕΣΣ

  1. Υπολογιστικό Μοντέλο για τη διαμόρφωση του τύπου υπολογισμού

εισήγηση ΔΕΔΑ                 εισήγηση ΕΔΑ ΘΕΣΣ

  1. Όροι και κριτήρια διεξαγωγής του διαγωνισμού για τη λήψη υπηρεσιών Εικονικής Διασύνδεσης

εισήγηση ΔΕΔΑ                 εισήγηση ΕΔΑ ΘΕΣΣ

 

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, εφόσον το επιθυμούν.

Η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.

Print Friendly, PDF & Email