Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης και των Εγχειριδίων Δημοπρασιών ΥΦΑ και Εξισορρόπησης, καθώς και επί των παραμέτρων του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για τα έτη 2024-2038

Share This Post

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 30 Ιουνίου 2023 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης και των Εγχειριδίων Δημοπρασιών ΥΦΑ και Εξισορρόπησης, καθώς και επί των παραμέτρων του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για τα έτη 2024-2038, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους, επικαλούμενοι και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

  1. Ημερομηνία αποστολής: 26.07.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-354864

Αποστολέας: Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας A.E.

  1. Ημερομηνία αποστολής: 31.07.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-355303

Αποστολέας: ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. (Εμπιστευτικό)

  1. Ημερομηνία αποστολής: 31.07.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-355306

Αποστολέας: ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Print Friendly, PDF & Email