Σύντομη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της τελικής εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. αναφορικά με τις παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για τα Έτη 2024-2038 – Αίτημα Διαχειριστή για μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης των δημοπρασιών ΥΦΑ

Share This Post

Σε συνέχεια της από 30.6.2023 δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τις παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για τα Έτη 2024-2038, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, θέτει σε σύντομη δημόσια διαβούλευση την τελική πρόταση του Διαχειριστή σχετικά με τις παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ, όπως υποβλήθηκε στην Αρχή με το  υπ΄αριθμ. πρωτ. 5523/12.09.2023 (ΡΑΕ Ι-357630/13.09.2023) έγγραφο της ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Η ως άνω πρόταση αναθεωρείται ως προς τις ημερομηνίες διεξαγωγής των Δημοπρασιών ΥΦΑ και τη μέγιστη χρονική διάρκεια της διαδικασίας αυξανόμενου τιμήματος προσφορών της Β΄ φάσης. Σημειώνεται ότι ο Διαχειριστής αιτείται την μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης διεξαγωγής της Δημοπρασίας ΥΦΑ για το έτος 2024 από τις 25 Σεπτεμβρίου στις 9 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους,  κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 83 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, όπου έχει οριστεί η 1η Οκτωβρίου 2023 ως απώτατη ημερομηνία για την έναρξη της δημοπρασίας του έτους 2024.

Η σύντομη δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, με κοινοποίηση στην ΔΕΣΦΑ Α.Ε., εφόσον το επιθυμούν.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, που εξ ορισμού επιδιώκονται και επιτυγχάνονται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑAEY θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο, που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.

Σ

Print Friendly, PDF & Email