Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2023 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο

Share This Post

Η ΡΑΑΕΥ, ως Αρμόδια Αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1938 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017 «σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010», σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, προέβη σε επικαιροποίηση του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης, το οποίο ενσωματώνει τα μέτρα (δράσεις) για τη μείωση ή την εξάλειψη των κινδύνων που δύνανται να επηρεάσουν την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας με φυσικό αέριο.

Για την ανάπτυξη του Σχεδίου η ΡΑΑΕΥ συνεργάστηκε με τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ) και τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΑΕΥ θέτει σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ανωτέρω Κανονισμό και στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του ν. 4001/2011, ως ισχύει, το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης 2023.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Ημέρα Δευτέρα, 02.10.2023

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση ngsos@rae.gr ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

 

Σχετικά:

Σχέδιο Προληπτικής Δράσης 2023

 

Print Friendly, PDF & Email