Δημόσια Διαβούλευση επί της μελέτης για τη μεθοδολογία καθορισμού των ανταποδοτικών τελών ανά κλάδο/δραστηριότητα της ΡΑΑΕΥ

Share This Post

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, προκειμένου να ασκήσει την αρμοδιότητά της σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την κατάρτιση μεθοδολογίας για τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών ανά κλάδο/δραστηριότητα (Απόβλητα, Ενέργεια και Ύδατα) της Αρχής και την ακολουθούμενη πρακτική διαδικασία στο πλαίσιο της εν γένει άσκησης των αρμοδιοτήτων της, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση σχετική μελέτη.

Η ΡΑΑΕΥ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί της συνημμένης πρότασης μεθοδολογίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους επί του σχεδίου ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@raaey.gr ή εγγράφως, έως και την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024.

Η ΡΑΑΕΥ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία:

1. Εισήγηση επί της μεθοδολογίας υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών της ΡΑΑΕΥ

2. Μεθοδολογία υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών

3. Διεθνής επισκόπηση μεθοδολογιών υπολογισμού Ρυθμιστικών Τελών

Print Friendly, PDF & Email