Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της Πρότυπης Σύμβασης Σύνδεσης στα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας HENGAS Α.Ε.

Share This Post

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β’ 487/20.02.2017) όπως ισχύει:

«1. Με τη Σύμβαση Σύνδεσης, η οποία συνάπτεται μεταξύ του Διαχειριστή και του κυρίου της εγκατάστασης ή του νόμιμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του (εφεξής ο «Αντισυμβαλλόμενος»), καθορίζονται: α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύνδεση και κατασκευή της Εξωτερικής Εγκατάστασης μέχρι το Σημείο Παράδοσης (εφεξής το «Έργο»). β) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών στην περίοδο κατά τη διάρκεια κατασκευής και μετά τη Σύνδεση και την έναρξη τροφοδοσίας, αναφορικά με θέματα πρόσβασης στην Εξωτερική και Εσωτερική Εγκατάσταση του Τελικού Πελάτη, ζητήματα συντήρησης, φύλαξης, ελέγχων, τήρησης κανόνων ασφαλείας και λειτουργίας εγκαταστάσεων, καθώς και θέματα ενημέρωσης των συμβαλλομένων. […]

  1. Η Σύμβαση Σύνδεσης καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με την Πρότυπη Σύμβαση Σύνδεσης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή. […]
  2. Οι Πρότυπες Συμβάσεις Σύνδεσης στο Δίκτυο εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή, η οποία υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του Κώδικα, και Δημόσιας Διαβούλευσης, και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4001/2011, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την Πρότυπη Σύμβαση Σύνδεσης στα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας HENGAS, όπως υποβλήθηκε από την εταιρεία.

Η ΡΑΑΕΥ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί της συνημμένης Πρότυπης Σύμβασης Σύνδεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@raaey.gr ή εγγράφως, μέχρι και την 22α Μαρτίου 2024.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, που εξ ορισμού επιδιώκονται και επιτυγχάνονται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο, που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.

Συνημμένα αρχεία:

  1. Πρότυπη Σύμβαση Σύνδεσης σε Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου
Print Friendly, PDF & Email