Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της επικαιροποιημένης εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για τον Κανονισμό Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης

Share This Post

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 19 Φεβρουαρίου 2024 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί της επικαιροποιημένης εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για τον Κανονισμό Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες οι συμμετέχοντες αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους.

 Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

1.                  Ημερομηνία αποστολής: 01.03.2024, Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-368965 (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ), Αποστολέας: Axpo Solutions AG

2.                  Ημερομηνία αποστολής: 04.03.2024, Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-369137 (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ), Αποστολέας: STX Commodities

3.                  Ημερομηνία αποστολής: 08.03.2024, Αριθμός πρωτοκόλλου: I-369414, Αποστολέας: Heron Energy

Print Friendly, PDF & Email