Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του χρονικού ορίζοντα επίλυσης της ΔΕΠ σε 15 λεπτά

Share This Post

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο (Κανονισμός (ΕΕ) 2019/943 και Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2195) και τις αποφάσεις του ACER 05/2020 και 37/2020, οι ΟΔΑΗΕ θα πρέπει να διαθέτουν προϊόντα ελάχιστης χρονικής διάρκειας 15 λεπτών και οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των συζευγμένων αγορών θα πρέπει να υποστηρίζουν προϊόντα 15, 30 και 60 λεπτών.

Σε συνέχεια της διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης από την Αρχή επί της εισήγησης του Ομίλου EnExGroup για τον σχεδιασμό της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες εφαρμογής για την εισαγωγή προϊόντων υπό-ωριαίας χρονικής διάρκειας στην ελληνική ζώνη προσφορών, η ΡΑΑΕΥ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. όπως υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ I-369535/12.03.2024 (ΑΔΜΗΕ ΔΝΣ/20257/11.03.2024) έγγραφο.

Στην εν λόγω εισήγηση περιλαμβάνεται η πρόταση του Διαχειριστή για τροποποιήσεις στη Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ), οι οποίες απαιτούνται λόγω της επερχόμενης εισαγωγής προϊόντων 15 λεπτής διάρκειας στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά, καθώς και αιτιολόγηση των διαθέσιμων εναλλακτικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους επί της ως άνω εισήγησης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση elecodes-market@raaey.gr ή εγγράφως, έως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024.

Η ΡΑΑΕΥ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα έγγραφα:

  1. Εισήγηση ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του χρονικού ορίζοντα επίλυσης της ΔΕΠ σε 15 λεπτά

 

Print Friendly, PDF & Email