Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της EnExClear σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς καθώς και της απόφασης 3 «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και άλλα συναφή θέματα»

Share This Post

H ΡΑΑΕΥ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (EnExClear: 259/05.04.2024 – αριθ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-371039/08.04.2024) αναφορικά με την τροποποίηση:

Α. Του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς αναφορικά με:

1. τον ορισμό «Συμμετέχων στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Συμμετέχων» (σημείο (33) του Κεφαλαίου 1, Μέρους 1),

2. την κατάργηση της παραγράφου 10 στην ενότητα 2.24 και την προσθήκη της παραγράφου 5 στην ενότητα 2.30, δεδομένου ότι η χρήση του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης για κάλυψη ελλείμματος ρευστότητας λόγω ΦΠΑ δεν συνιστά δάνειο για την EnExClear και δεν γεννάται υποχρέωση για την καταβολή τόκων στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, και

3. την αλλαγή του χρόνου επιβολής χρέωσης από την EnExClear (ενότητα 4.3 παράγραφος 4) από ενενήντα (90) λεπτά πριν την χρονική στιγμή έναρξης επικύρωσης προσφορών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας σε εκατόν πενήντα (150) λεπτά πριν την χρονική στιγμή λήξης προσφορών Αγοράς Επόμενης Ημέρας ώστε να μην υπάρχει χρονική συσχέτιση με την χρονική στιγμή έναρξης επικύρωσης εντολών και να μην επηρεάζεται ο κατά τα ανωτέρω χρόνος από πιθανή μεταβολή της χρονικής στιγμής έναρξης επικύρωσης εντολών.

Β. Της απόφασης 3 «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και άλλα συναφή θέματα» αναφορικά με:

1. την προσθήκη διευκρινιστικής πρότασης για τον υπολογισμό του περιθωρίου ασφάλισης στην περίπτωση που υφίστανται και αιτήσεις επιστροφών ασφαλειών με την μορφή μετρητών στην ενότητα 2.1 «Υπολογισμός Απαίτησης Περιθωρίου Ασφάλισης της ενότητας 2.37 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού» παράγραφος 3, και

2. την αντικατάσταση των αναφορών «Τοπικές/Συμπληρωματικές Περιφερειακές Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες (LIDAs και CRIDAs)» από «Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες», ώστε να καλύπτουν και την εισαγωγή των IDAs.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Δευτέρα 13 Μαΐου 2024

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η Αρχή θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα:

Επιστολή EnExClear (Ι-371039)

Σχέδιο του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς

Σχέδιο της Απόφασης 3 «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και άλλα συναφή θέματα»

Print Friendly, PDF & Email