Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης, όπως ισχύει.

Share This Post

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18, παρ. 4 του Ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30.09.2016), όπως ισχύει:

 

«4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγορών, αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

 

Με βάση την ως άνω διάταξη, η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ι-298732/16.03.21) σχετικά με την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης, όπως ισχύει (υπ’ αριθ. 1459/2020 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ’Β’ 4800/31.10.20)).

 

Η εν λόγω τροποποίηση προτείνεται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προκειμένου για τη διόρθωση ζητημάτων που δυσχέραιναν τη διαδικασία της εκκαθάρισης και την εισαγωγή ρυθμίσεων προς την κατεύθυνση βελτίωσης του υπολογισμού του κόστους εξισορρόπησης.

 

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τετάρτη 14 Απριλίου 2021.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

 

  1. Εισήγηση ΑΔΜΗΕ σχετικά με την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης
  2. Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης (με επισήμανση αλλαγών)
  3. Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης (χωρίς επισήμανση αλλαγών)
Print Friendly, PDF & Email