Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τις παραμέτρους των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης όπως αυτές ορίζονται στα Άρθρα 96 έως και 102 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης

Share This Post

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 113 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (Απόφαση ΡΑΕ 1357/2020, ΦΕΚ Β’ 4516/14.10.2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

«4. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει εισήγηση για τις αριθμητικές τιμές των παραμέτρων των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης όπως ορίζονται από το Άρθρο 96 έως και το Άρθρο 102 του παρόντος Κανονισμού.»

Με βάση τα ως άνω, η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τις εισηγήσεις και τις σχετικές μελέτες της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την ανάλυση των αριθμητικών τιμών των μοναδιαίων χρεώσεων και των λοιπών παραμέτρων που προβλέπονται στα Άρθρα 96 έως 102 του ΚΑΕ. Τμήμα των μελετών που συνοδεύουν τις ως άνω εισηγήσεις δεν δημοσιοποιούνται για λόγους εμπιστευτικότητας.

 Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 7 Μαΐου 2021

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα

  1. Εισήγηση των παραμέτρων των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης που προβλέπονται στα άρθρα 96 έως 102 του ΚΑΕ
  2. Ανάλυση του προφίλ της Τιμής Αποκλίσεων για τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης κατά το διάστημα Νοέμβριος 2020 – Ιανουάριος 2021 – Άρθρο 88 του ΚΑΕ
  3. Μελέτη για τον προσδιορισμό των παραμέτρων επιβολής ΧΜΣ σημαντικών αποκλίσεων σε Εντολές Κατανομής – Άρθρο 99 του ΚΑΕ
  4. Μελέτη για την αξιολόγηση των υφιστάμενων παραμέτρων υπολογισμού των Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης σημαντικών συστηματικών αποκλίσεων της ζήτησης – Άρθρο 100 του ΚΑΕ
  5. Μελέτη για την παρακολούθηση σημαντικών συστηματικών αποκλίσεων παραγωγής των Χαρτοφυλακίων ΑΠΕ και την αξιολόγηση των υφιστάμενων παραμέτρων υπολογισμού Χρέωσης μη Συμμόρφωσης – Άρθρο 101 του ΚΑΕ

 

Print Friendly, PDF & Email