Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου

Share This Post

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε συνέχεια της χορήγησης αδειών διανομής φυσικού αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» για τους δήμους Δεσκάτης, Παιονίας, Πολύγυρου, Έδεσσας, Μεγαλόπολης, Τρίπολης και Κορίνθου (βλ. αντιστοίχως, τις υπ’ αρ. 1376, 1437, 1438, 1439 και 1478/2020, καθώς και 174-175/2021 Αποφάσεις ΡΑΕ), της πιστοποίησής της κατά το πρότυπο του Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 80Ε και 80ΣΤ του ν. 4001/2011 (βλ. την υπ’ αρ. 177/2021 Απόφαση ΡΑΕ), καθώς και της τρέχουσας αξιολόγησης των αιτήσεων της εταιρείας για τη χορήγηση άδειας διαχείρισης των ανωτέρω δικτύων διανομής, θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄1507/2018), κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 8 του ν. 4001/2011, προκειμένου για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ώστε να καταλαμβάνει και την ως άνω εταιρεία, προφανώς κατόπιν της χορήγησης άδειας διαχείρισης.

Η ΡΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τυχόν απόψεις τους επί της εν λόγω τροποποίησης, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr μέχρι και τις 27.04.2021.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α΄ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Συνημμένα αρχεία:

 

  1. Σχέδιο τροποποίησης Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου
Print Friendly, PDF & Email