Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ στο πλαίσιο θέσπισης του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ

Share This Post

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας θέσπισης του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (Εγχειρίδιο ΧΧΔ) κατά το άρθρο 128 παρ. 3 του ν.4001/2011 και το άρθρο 2 του Κώδικα και σε συνέχεια της προηγούμενης σχετικής διαβούλευσης επί της εισήγησης του Διαχειριστή Δικτύου  (Διαβούλευση Μαρτίου 2018Αποτελέσματα), θέτει σε δημόσια διαβούλευση τα ακόλουθα:

  1. Σχέδιο του Εγχειριδίου ΧΧΔ με προτεινόμενες προσθήκες και τροποποιήσεις σε σχέση με την εισήγηση του Διαχειριστή (παρακολούθηση αλλαγών) στις ακόλουθες θεματικές:

(α)   Τροποποιήσεις στον επιμερισμό του απαιτούμενου εσόδου μεταξύ κατηγοριών καταναλωτών βάσει μέσου φορτίου στην αιχμή και στον προσδιορισμό των μοναδιαίων χρεώσεων για την ανάκτησή του. Για τις εν λόγω τροποποιήσεις απαιτείται επιπλέον τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου (σχέδιο των αναγκαίων τροποποιήσεων περιλαμβάνεται στην παρούσα διαβούλευση)

(β)   Προσθήκες στο Εγχειρίδιο για εναρμόνιση με εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κώδικα (ΧΧΔ Παραγωγών, Καταβολή και εγγυήσεις Προμηθευτών για τις ΧΧΔ)

(γ)   Μικρές βελτιώσεις σε θέματα εφαρμογής της μεθοδολογίας του Εγχειριδίου

  1. Σενάρια για την ανάκτηση του απαιτούμενου εσόδου μέσω των διαφορετικών χρεώσεων που προβλέπονται βάσει της νέας μεθοδολογίας (σταθερή, ισχύος, ενέργειας) και για ειδικές ρυθμίσεις για κατηγορίες καταναλωτών.
  2. Πρόταση για πλάνο σταδιακής μετάβασης από την τρέχουσα μεθοδολογία για τον υπολογισμό των χρεώσεων χρήσης Δικτύου, στην πλήρη εφαρμογή της μεθοδολογίας του Εγχειριδίου ΧΧΔ, σε 3 έτη.

Για την πληρέστερη αξιολόγηση των ανωτέρω και, γενικότερα, της νέας μεθοδολογίας προσδιορισμού των χρεώσεων χρήσης δικτύου, παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσματα εφαρμογής του Εγχειριδίου. Τα αποτελέσματα αυτά βασίζονται στο απαιτούμενο έσοδο και τις προβλέψεις πελατών και καταναλώσεων δικτύου βάσει των οποίων προσδιορίστηκαν οι μοναδιαίες χρεώσεις χρήσης Δικτύου για το έτος 2017.

Επί της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση kdd_consultation@rae.gr, ή εγγράφως, μέχρι και τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021. Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η ΡΑΕ σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα στις επόμενες ενέργειες, θέτοντας ως στόχο κατ΄ αρχήν την έκδοση απόφασης για τη θέσπιση του Εγχειριδίου και του πλάνου μετάβασης έως 31.6.2021, ώστε η νέα μεθοδολογία να μπορεί να εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο 2022. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι η εφαρμογή χρεώσεων υπολογιζόμενων βάσει της νέας μεθοδολογίας μπορεί να ξεκινήσει και μετά την έναρξη του έτους.

Δεδομένης της σημαντικής αλλαγής στη δομή των χρεώσεων χρήσης και συγκεκριμένα τη μεταφορά σημαντικού μέρους των χρεώσεων στο σκέλος ισχύος και ειδικότερα βάσει της συμφωνημένης ισχύος και προκειμένου η τιμολόγηση με τον τρόπο αυτό να συμβάλει μακροχρόνια σε εξορθολογισμό του κόστους υποδομών του δικτύου, θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα αντίδρασης στα σχετικά οικονομικά σήματα και ότι δεν υφίστανται αντικίνητρα, στρεβλώσεις ή εμπόδια. Το θέμα αυτό λογικά θα απασχολήσει της ΡΑΕ αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών για την εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας.

Θέματα που θα απασχολήσουν τη ΡΑΕ στη συνέχεια σε σχέση με τη μεθοδολογία των χρεώσεων χρήσης διανομής σχετίζονται κυρίως με τις σημαντικές αλλαγές που συντελούνται στο δίκτυο διανομής λόγω της ενεργειακής μετάβασης (αποκεντρωμένη παραγωγή, ενεργοί καταναλωτές, νέες οντότητες με ειδικά χαρακτηριστικά όπως εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων) και τη γενικότερη βελτίωση της μεθοδολογίας με στόχο τον δικαιότερο επιμερισμό του κόστους στις ομάδες χρηστών του δικτύου (για παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη το επιπλέον κόστος που προκαλούν στο δίκτυο).

Κείμενα διαβούλευσης

  1. Παρουσίαση θεμάτων διαβούλευσης
  2. Σχέδιο Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου
  3. Σχέδιο τροποποιήσεων διατάξεων ΚΔΔ για τις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου
  4. Συνοδευτικό αρχείο excel

Λοιπό σχετικό υλικό

  1. Εργασία που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΡΑΕ με θέμα τον προσδιορισμό δίκαιων χρεώσεων χρήσης δικτύου διανομής
Print Friendly, PDF & Email