Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με την πρόταση της Αρχής για την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ με την εισαγωγή πρόσθετων κινήτρων για την αποδοτικότερη λειτουργία του Διαχειριστή και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Share This Post

Η ΡΑΕ ανακοινώνει σήμερα την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για την πρότασή της σχετικά με την τροποποίηση της υφιστάμενης μεθοδολογίας υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 340/2014): α) με την ενσωμάτωση στο μηχανισμό κινήτρου για τη μείωση του λειτουργικού κόστους του Διαχειριστή ρύθμισης, ώστε το σχετικό όφελος  από την εξοικονόμηση δαπανών να επιμερίζεται μεταξύ Διαχειριστή και χρηστών ΕΣΜΗΕ και β) με την ενεργοποίηση μηχανισμού κινήτρου για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Διαχειριστή, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης, αξιολόγησης και αποτίμησης κατάλληλων δεικτών απόδοσης (KPIs).

Η τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού τους Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ, εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της ΡΑΕ για τη σταδιακή εναρμόνιση και βελτίωση των μεθοδολογιών Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου των μονοπωλιακών δραστηριοτήτων, με τη δημιουργία ενός πλαισίου ρύθμισης με βασικό χαρακτηριστικό την παροχή κινήτρων προς το σύνολο των Διαχειριστών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή πρακτική.

______________________________________________________________

Α. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΕΣΜΗΕ

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρ.140 του ν.4001 και ειδικότερα των παρ.2 και 4 αυτού η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού των τιμολογίων χρήσης του ΕΣΜΗΕ, στη βάση των αρχών που θέτει ο νόμος και οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των παραμέτρων που συνθέτουν το κόστος που επιμερίζεται μέσω αυτών στους χρήστες.

Στο πλαίσιο αυτό παρατίθεται η αναλυτική μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου (Allowed Revenue) και Απαιτούμενου Εσόδου (Required Revenue), που αφορούν στις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ.

Οι σημαντικότερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που προτείνει η ΡΑΕ και εισάγουν αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Υπολογισμός Επιτρεπόμενου Εσόδου

 1. Εκτίμηση των παραμέτρων του Επιτρεπόμενου Εσόδου του Διαχειριστή με αναλυτική παρουσίαση αυτών, στη βάση συγκεκριμένων αρχών.
 2. Διάκριση των λειτουργικών δαπανών σε ελεγχόμενες (ως προς το ύψος τους από τον Διαχειριστή) και μη ελεγχόμενες δαπάνες.
 3. Εκτίμηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου του Διαχειριστή σε ονομαστικούς όρους, βάσει εισήγησης του Διαχειριστή που θα βασίζεται μεταξύ άλλων σε πιστοποιημένα από Ορκωτό Ελεγκτή στοιχεία.
 4. Σχετική πρόβλεψη για την αφαίρεση εσόδων τα οποία προέρχονται από λοιπές ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, οι οποίες δεν διαχωρίζονται λογιστικά.
 5. Υπολογισμός της απόδοσης επί των απασχολούμενων κεφαλαίων (ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης) βάσει του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου (wacc), ονομαστικό (nominal) προ-φόρων (pre tax), με την υιοθέτηση ενός «ιδεατού» συντελεστή δανειακής επιβάρυνσης (notional gearing ratio).

Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ)– Ειδική Περιουσιακή Βάση (ΕΠΒ) – Έργα Μείζονος Σημασίας

 1. Η αξία των παγίων που ενσωματώνεται στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ), όπως και των αποσβέσεων που ενσωματώνονται στο Επιτρεπόμενο Έσοδο,  λαμβάνει υπόψη τα απολογιστικά μεγέθη που αποτυπώνονται στο Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων (ΡΜΠ) και την εξέλιξη των μεγεθών βάσει των προγραμματισμένων επενδύσεων (νέων και σε εξέλιξη) σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ).
 2. Εισαγωγή συγκεκριμένης πρόβλεψης για τον τρόπο υπολογισμού του Κεφαλαίου Κίνησης που συνυπολογίζεται στην ΡΠΒ, με στόχο τον προσδιορισμό ενός εύλογου ποσού για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Διαχειριστή.
 3. Τροποποίηση του πλαισίου κινητροδότησης για νέα Έργα Μείζονος Σημασίας, όπως αυτά καθορίζονται βάσει εγκεκριμένου ΔΠΑ, με παροχή πρόσθετης απόδοσης έως και 2% (αντί του εύρους 1% έως 2,5% που ισχύει σήμερα) και για χρονικό διάστημα από 4 έως 7 έτη (αντί 12 έτη που ισχύει σήμερα), με αποκλιμάκωση της πρόσθετης απόδοσης σε περίπτωση παρέκκλισης από το χρονοδιάγραμμα του έργου. Εισαγωγή διάταξης  αναφορικά με το χρονικό ορίζοντα που παραμένει σε ισχύ η δυνατότητα αναγνώρισης Έργων Μείζονος Σημασίας στο ΔΠΑ και ένταξης αυτών στο πλαίσιο κινητροδότησης μέσω παροχής πρόσθετης απόδοσης.
 4. Τήρηση Ειδικής Περιουσιακής Βάσης για τα Έργα Μείζονος Σημασίας.

Απαιτούμενο Έσοδο – Προσαρμογές και μηχανισμοί κινήτρων

 1. Προσαρμογή όλων των παραμέτρων του Απαιτούμενου Εσόδου σε τρέχουσες αξίες, βάσει απολογιστικών μεγεθών και εκτιμήσεων του πληθωρισμού.
 2. Διατήρηση του μηχανισμού κινήτρου για τις ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες (opex efficiency incentive mechanism) από την Ρυθμιστική Περίοδο 2022 – 2025, με στόχο τη σταδιακή μείωση του λειτουργικού κόστους που μετακυλίεται στους χρήστες του ΕΣΜΗΕ μεταξύ των Ρυθμιστικών Περιόδων, αλλά με ενσωμάτωση πρόβλεψης για τον επιμερισμό του σχετικού οφέλους  από την εξοικονόμηση δαπανών μεταξύ Διαχειριστή και χρηστών του ΕΣΜΗΕ εντός της Ρυθμιστικής Περιόδου που αυτό το όφελος δημιουργείται.
 3. Πρόβλεψη για συνυπολογισμό (αφαίρεση) από το Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή μεγεθών που προκύπτουν από ρήτρες μη έγκαιρης υλοποίησης μεγάλων έργων.
 4. Πρόβλεψη για συνυπολογισμό (αφαίρεση) από το Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή ποσοστό επί των κερδών από Μη Ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες, προς όφελος των Χρηστών του ΕΣΜΗΕ.
 5. Συνυπολογισμός παραμέτρων για την εφαρμογή επιπρόσθετων κινήτρων, όπως ενδεικτικά κίνητρα για τη διασφάλιση της αξιόπιστης, αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ, καθώς και της ευστάθειας αυτού, για μια περίοδο.
 6. Αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας κατάρτισης του Απαιτούμενου Εσόδου, καθώς και των περιπτώσεων αναθεωρήσεων αυτού.

 

Β.  ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ (KPIs)

Η συστηματική παρακολούθηση της απόδοσης λειτουργίας του Συστήματος και η σύνδεση με το έσοδο του Διαχειριστή, μέσω μηχανισμών κινήτρων (όρια, τιμές «στόχοι»,  penalty/reward scheme), αποτελεί μια παγιωμένη διεθνή πρακτική. Στο πλαίσιο αυτό η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση κατάλογο με τους προτεινόμενους δείκτες (KPIs) παρακολούθησης της λειτουργίας του Διαχειριστή και καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως:

Α) υποβάλουν τις απόψεις τους επί αυτών των προτεινόμενων δεικτών,  με συγκεκριμένες προτάσεις επί του/των εύρους/ορίων/τιμών που θα πρέπει να υιοθετηθούν από την Αρχή αναφορικά με κάθε ένα εκ των δεικτών αυτών στο πλαίσιο της θέσπισης του μηχανισμού κινήτρων.

Β) υποβάλουν τις  προτάσεις τους για πρόσθετους άλλους δείκτες παρακολούθησης της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος, καθώς και σχετικούς με την παρακολούθηση της ποιότητας ενέργειας, πέραν όσων ρητά αναφέρονται στο συνοδευτικό αρχείο «Προτεινόμενοι Δείκτες (KPIs)», μαζί με τις αντίστοιχες τιμές/όρια που θα πρέπει να υιοθετηθούν από την Αρχή αναφορικά με κάθε ένα εκ των δεικτών αυτών στο πλαίσιο της θέσπισης του μηχανισμού κινήτρων.

 

_____________________________________________________________

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ΤSO_Regulatory_Framework@rae.gr, ή εγγράφως, μέχρι και την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Η ΡΑΕ  καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους επί των ακόλουθων κειμένων:

Κείμενα διαβούλευσης:

 

 1. Σχέδιο Μεθοδολογία υπολογισμού του Επιτρεπόμενου & Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ

 

 1. Προτεινόμενοι Δείκτες (KPIs)
Print Friendly, PDF & Email