Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2023

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ενόψει της θέσης σε λειτουργία της Φάσης Ι της διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα, η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το προτεινόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο (high level design) προκειμένου για τη θέση σε εφαρμογή του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2023.

Επισυναπτόμενα έγγραφα:

  1. Συνοπτική παρουσίαση του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας
  2. Πρόταση 1 για το υβριδικό μοντέλο λειτουργίας (Option 1)
  3. Πρόταση 2 για το υβριδικό μοντέλο λειτουργίας (Option 2)
  4. Σχηματική αναπαράσταση/Διάγραμμα ροής διαδικασιών των 2 προτάσεων

 

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.