Ανακοίνωση για διαβούλευση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της Οδηγίας και του Κανονισμού για το φυσικό αέριο

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η Επιτροπή προετοιμάζει επανεξέταση και αναθεώρηση της οδηγίας για το φυσικό αέριο και του κανονισμού για το φυσικό αέριο, ώστε να διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο της αγοράς φυσικού αερίου συμβάλλει στην επίτευξη των πιο φιλόδοξων στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στο σχέδιο κλιματικών στόχων για το 2030, καθώς και να εφαρμοστούν τα μέτρα που προτείνονται στη στρατηγική για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος και στη στρατηγική για το υδρογόνο.

Για το σκοπό αυτό διεξάγει διαβούλευση προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αναθεωρηθούν η οδηγία για το φυσικό αέριο και ο κανονισμός για το φυσικό αέριο, ώστε να διευκολυνθεί η διάδοση της χρήσης ανανεώσιμων αερίων και αερίων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και η ενδυνάμωση των καταναλωτών, και παράλληλα να εξασφαλιστεί ολοκληρωμένη, ρευστή και διαλειτουργική εσωτερική αγορά φυσικού αερίου στην ΕΕ.

Στο πρώτο στάδιο, η διαβούλευση δημοσιεύεται στα αγγλικά. Οι μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες της ΕΕ θα δημοσιοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Μπορείτε να συμμετάσχετε σ’ αυτή τη δημόσια διαβούλευση συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο στο διαδίκτυο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12911-Revision-of-EU-rules-on-Gas/public-consultation_en

Η διαβούλευση λήγει στις 18 Ιουνίου 2021

Print Friendly, PDF & Email