Γραμματεία

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤHΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣe-mail
Τηλ. Κέντρο / Πληροφορίες210-37.27.400info@rae.gr
Δ/ΝΣΕΙΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ
Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Η Διεύθυνση έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στα επιμέρους Τμήματα, ως εξής:

(α) Τμήμα Ρύθμισης Χονδρικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διασυνδεδεμενου Συστήματος

 1. Παρακολούθηση και εποπτεία της εφαρμογής των κανόνων λειτουργίας των αγορών χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας Διασυνδεδεμενου Συστήματος, παρακολού­θηση της ανάπτυξης του ανταγωνισμού στις αγορές αυτές, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης και παρακο­λούθησης των κανόνων διαχείρισης και κατανομής του δυναμικού των διεθνών διασυνδέσεων.
 2. Σχεδιασμός και επεξεργασία ρυθμιστικών κειμένων για τη λειτουργία των αγορών χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας.
 3. Επεξεργασία θεμάτων και εποπτεία εφαρμογής μη­χανισμών διάθεσης προϊόντων χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω διαδικασιών αγοράς.
 4. Εισήγηση μέτρων για την ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία των αγορών χονδρικής ηλεκτρικής ενέργει­ας, μεθοδολογιών ανάλυσης και κατάρτιση μελετών σχετικά με την εξέλιξη των αγορών αυτών, καθώς και για την συνεργασία, όπου απαιτείται, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
 5. Επεξεργασία θεμάτων πιστοποίησης Λειτουργών Αγοράς χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας ή προγραμμά­των συμμόρφωσης, εποπτεία και έλεγχος συμμόρφωσης των κατόχων αδειών με τους σχετικούς όρους.
 6. Συνδρομή στο Τμήμα Ηλεκτρικών Δικτύων και Νέων Τεχνολογιών Ηλεκτρισμού για την επεξεργασία θεμάτων πιστοποίησης Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς ή Δικτύων Διανομής και λοιπών υποδομών Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν αρμοδιότητες λειτουργίας αγοράς.
 7. Επεξεργασία θεμάτων συμμετοχής των ΑΠΕ στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
 8. Παρακολούθηση διαδικασιών και συλλογή, αποτύ­πωση, επεξεργασία και έλεγχος στοιχείων για τον καθο­ρισμό των ανταλλαγμάτων ΥΚΩ, πλην των ΥΚΩ ΜΔΝ. Κατάρτιση μεθοδολογιών και εφαρμογή για τον προσδι­ορισμό ανταλλαγμάτων ΥΚΩ, πλην των ΥΚΩ ΜΔΝ.
 9. Παρακολούθηση Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ και επεξεργασία συντελεστών ΥΚΩ και σύνταξη σχετικών εισηγήσεων.
 10. Παρακολούθηση Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ/ ΣΗ- ΘΥΑ και επεξεργασία συντελεστών ΕΤΜΕΑΡ και σύνταξη σχετικών εισηγήσεων.
 11. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.
 12. Επεξεργασία θεμάτων και συνδρομή στη Διεύθυν­ση Αδειοδοτήσεων και Τήρησης Μητρώων και Αρχείων για την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης φορέων για τη συμμετοχή τους στις αγορές χονδρικής του διασυν- δεδεμένου συστήματος.

(β) Τμήμα Ρύθμισης Χονδρικής Αγοράς Φυσικού Αε­ρίου και Πετρελαιοειδών

 1. Παρακολούθηση και εποπτεία της εφαρμογής των κανόνων λειτουργίας των αγορών χονδρικής φυσικού αερίου, παρακολούθηση της ανάπτυξης του ανταγωνι­σμού στις αγορές αυτές, περιλαμβανομένης της ανάπτυ­ξης και παρακολούθησης των κανόνων διαχείρισης και κατανομής του δυναμικού των διεθνών διασυνδέσεων.
 2. Σχεδιασμός και επεξεργασία ρυθμιστικών κειμένων για τη λειτουργία των αγορών χονδρικής φυσικού αε­ρίου.
 3. Εισήγηση μέτρων για την ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία των αγορών χονδρικής φυσικού αερίου, με­θοδολογιών ανάλυσης και κατάρτιση μελετών σχετικά με την εξέλιξη των αγορών αυτών, καθώς και για τη συ­νεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
 4. Παρακολούθηση διαδικασιών και συλλογή, αποτύ­πωση, επεξεργασία και έλεγχος στοιχείων για τον προσ­διορισμό των ανταλλαγμάτων ΥΚΩ στον τομέα φυσικού αερίου. Κατάρτιση μεθοδολογιών και εφαρμογή για τον προσδιορισμό ανταλλαγμάτων ΥΚΩ στον τομέα φυσικού αερίου.
 5. Επεξεργασία θεμάτων πιστοποίησης Λειτουργών Αγοράς χονδρικής φυσικού αερίου ή προγραμμάτων συμμόρφωσης, εποπτεία και έλεγχος συμμόρφωσης των κατόχων αδειών με τους σχετικούς όρους.
 6. Συνδρομή στο Τμήμα Υποδομών Φυσικού Αερίου για την επεξεργασία θεμάτων πιστοποίησης Διαχειρι­στών Συστημάτων Μεταφοράς ή Δικτύων Διανομής και λοιπών υποδομών Φυσικού Αερίου που έχουν αρμοδι­ότητες λειτουργίας αγοράς.
 7. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.
 8. Επεξεργασία θεμάτων και συνδρομή στη Διεύθυν­σης Αδειοδοτήσεων και Τήρησης Μητρώων και Αρχείων για την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης φορέων για τη συμμετοχή τους στις αγορές χονδρικής φυσικού αερίου.

(γ) Τμήμα Ρύθμισης Χονδρικής Ενεργειακής Αγοράς Μη Διασυνδεδεμενων Νησιών

 1. Παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Δια- συνδεδεμένα Νησιά και της εφαρμογής του σχετικού πλαισίου και ιδίως του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ.
 2. Παρακολούθηση διαδικασιών και συλλογή, απο­τύπωση, επεξεργασία και έλεγχος στοιχείων για τον καθορισμό των ανταλλαγμάτων ΥΚΩ ΜΔΝ. Κατάρτιση μεθοδολογιών και εφαρμογή για τον προσδιορισμό ανταλλαγμάτων ΥΚΩ ΜΔΝ.
 3. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.

(δ) Τμήμα Εποπτείας Αγορών Χονδρικής

 1. Συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση της λει­τουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και κατάρτιση αναφορών για την ενημέρωση του Προέδρου και της Ολομέλειας και τη δημοσίευση βασι­κών πληροφοριών στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ.
 2. Παρακολούθηση του διαχωρισμού των δραστηρι­οτήτων των ολοκληρωμένων επιχειρήσεων.
 3. Ανάλυση των μακροχρόνιων επιπτώσεων των συν­θηκών λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού στις αγορές αυτές με βάση τις τιμολογή­σεις των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται στις ενεργειακές αγορές.
 4. Χρηματοοικονομική ανάλυση και παρακολούθηση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις αγορές ηλε­κτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών.
 5. Θέματα εφαρμογής του κανονισμού REMIT.
 6. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.
Μουρτζίκου Αγγελική (Προϊσταμένη Δ/νσης)210-37.27.435amourtzikou@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΟΝΔΡ. ΑΓΟΡΑΣ ΗΕ Δ/ΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
_210-37.27.435info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΟΝΔΡ/ΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Λούντου Πολυξένη (Προϊσταμένη Τμήματος)210-37.27.435plountou@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΟΝΔΡ/ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΔΝ
Στεργιοπούλου Ελένη (Προϊσταμένη Τμήματος)210-37.27.435estergio@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
_210-37.27.435info@rae.gr
Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η Διεύθυνση έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στα επιμέρους Τμήματα ως εξής:

(α) Τμήμα Λιανικών Αγορών

 1. Παρακολούθηση και εποπτεία της εφαρμογής των κανόνων λειτουργίας των αγορών λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου στη χώρα και παρακολούθη­ση της ανάπτυξης του ανταγωνισμού στις αγορές αυτές.
 2. Επεξεργασία ρυθμιστικών κειμένων για τη λειτουρ­γία των αγορών λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσι­κού αερίου στην Επικράτεια.
 3. Εισήγηση μέτρων για την ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία των αγορών λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, μεθοδολογιών ανάλυσης και πα­ρακολούθησης της εξέλιξης των αγορών αυτών, καθώς και σύνταξη εισηγήσεων για τυχόν παραπομπή θεμάτων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
 4. Ανάλυση των τιμολογίων και παρακολούθηση των περιθωρίων κέρδους, τακτική έκδοση σχετικού ενημε­ρωτικού δελτίου προς την Ολομέλεια και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, καθώς και ανάπτυξη/συντήρηση εργαλείου σύγκρισης τιμών μεταξύ προμηθευτών ηλε­κτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
 5. Επεξεργασία θεμάτων και συνδρομή της Διεύθυν­σης Αδειοδοτήσεων και Τήρησης Μητρώων και Αρχείων στην αξιολόγηση αιτήσεων σχετικών με άδειες προμή­θειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και παρακολούθηση και εποπτεία της τήρησης των όρων των αδειών αυτών.
 6. Συνεχής παρακολούθηση των προσφερόμενων τιμολογίων στους καταναλωτές, εντοπισμός τυχόν πα­ραβάσεων ή πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και σύνταξη σχετικών εισηγήσεων προς την Ολομέλεια.
 7. Παρακολούθηση του πλαισίου αναφορικά με την αγορά υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (εν­δεικτικά διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τους φο­ρείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, κ.λπ.).
 8. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.
 9. Παρακολούθηση των θεμάτων αρμοδιότητας της ΡΑΕ στην αγορά πετρελαιοειδών.

(β) Τμήμα Προστασίας Καταναλωτών

 1. Παρακολούθηση και εποπτεία της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από προμηθευτές ενεργεια­κών προϊόντων, καθώς και προστασία των καταναλωτών σε θέματα που αφορούν στην προμήθεια των προϊόντων αυτών.
 2. Επεξεργασία και εξέταση των καταγγελιών και ανα­φορών/παραπόνων καταναλωτών προϊόντων ενέργειας, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες Διευθύνσεις/Τμή­ματα και διαμόρφωση σχετικών εισηγήσεων προς τον Πρόεδρο ή και την Ολομέλεια.
 3. Ενημέρωση των καταναλωτών και των συμμετεχό- ντων στην αγορά ενέργειας, εισήγηση μέτρων για την ανάπτυξη σχετικών προγραμμάτων (φυλλάδια, ημερίδες, τακτική ενημέρωση ιστοσελίδας ΡΑΕ ή άλλων σημείων ενημέρωσης κ.λπ.).
 4. Παρακολούθηση των προγραμμάτων εξοικονόμη­σης ενέργειας και εισήγηση σχετικών μέτρων βελτίωσης και ενημέρωσης καταναλωτών.
 5. Παρακολούθηση ενεργειακής πενίας και σχεδιασμός πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της, συμπεριλαμ­βανομένων προτάσεων βελτίωσης Κοινωνικού Οικια­κού Τιμολογίου (KOT), ειδικού τιμολογίου Πολυτέκνων, καθώς και Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ) ή άλλων συναφών κοινωνικών τιμολογίων.
 6. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.
210-37.27.066https://my.rae.gr/
ΤΜΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
_210-37.27.066info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
_210-37.27.066info@rae.gr
Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Η Διεύθυνση έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στα επιμέρους Τμήματα ως εξής:

(α) Τμήμα Ηλεκτρικών Δικτύων και Νέων Τεχνολογιών Ηλεκτρισμού

 1. Παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας, δι­αχείρισης και ανάπτυξης των συστημάτων και δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΕΣΜΗΕ, ΕΔΔΗΕ, κλειστά δί­κτυα διανομής), καθώς και επεξεργασία των όρων των σχετικών αδειών και την παρακολούθηση της τήρησης αυτών.
 2. Συνδρομή προς τη Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων και Τήρησης Μητρώων και Αρχείων για την επεξεργασία θεμάτων σχετικών με την αδειοδότηση συστημάτων και δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΕΣΜΗΕ, ΕΔΔΗΕ, κλειστά δίκτυα διανομής), καθώς και την επεξεργασία των όρων που τυχόν επιβάλλονται με τις άδειες αυτές. Παρακολούθηση της συμμόρφωσης των Αδειούχων με τους όρους της άδειάς τους.
 3. Επεξεργασία κειμένων που αφορούν στη διαχείρι­ση, ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων και δι­κτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (κανονισμοί, κώδικες κ.λπ.), περιλαμβανομένων: α) των έργων Κοινού Ενδιαφέροντος της Ε.Ε. (PCIs) και β) των «έξυπνων» δικτύων.
 4. Επεξεργασία και εισήγηση για την έγκριση Προγραμ­μάτων Ανάπτυξης δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλε­κτρικής ενέργειας.
 5. Παρακολούθηση υλοποίησης έργων δικτύων μετα­φοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβα­νομένων και των σχετικών έργων Κοινού Ενδιαφέροντος της Ε.Ε. (PCIs).
 6. Επεξεργασία, παρακολούθηση και εποπτεία των δι­αδικασιών και των θεμάτων τεχνικών και οικονομικών όρων χρήσης των δικτύων και υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την επεξεργασία της μεθοδολογίας προσδιορισμού των σχετικών τιμολογίων.
 7. Επεξεργασία, παρακολούθηση και εποπτεία των δι­αδικασιών και των θεμάτων τεχνικών και οικονομικών όρων σύνδεσης με τα δίκτυα και τις υποδομές ηλεκτρι­κής ενέργειας, καθώς και την επεξεργασία της μεθοδο­λογίας προσδιορισμού των σχετικών τιμολογίων.
 8. Επεξεργασία θεμάτων σχετικά με τον κορεσμό των ηλεκτρικών δικτύων ως προς τη σύνδεση σταθμών ΑΠΕ/ ΣΗΘΥΑ και εφαρμογή των διαδικασιών προσδιορισμού των σχετικών περιθωρίων.
 9. Επεξεργασία θεμάτων «έξυπνων» δικτύων και μέρι­μνα για την εισαγωγή των σχετικών τεχνολογιών στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.
 10. Κατάρτιση τεχνικών και οικονομικών μελετών λει­τουργίας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, συμπερι­λαμβανομένων των διεθνών διασυνδέσεων.
 11. Συνδρομή προς το Τμήμα Ρυθμιστικής Πολιτικής Μονοπωλιακών Δραστηριοτήτων για την επεξεργασία οικονομικών ρυθμιστικών θεμάτων των δικτύων και υπο­δομών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κατά τη διαδι­κασία έγκρισης του Απαιτούμενου Εσόδου Διαχειριστών και Κυρίων των δικτύων μεταφοράς, διανομής και άλλων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας.
 12. Παρακολούθηση της τεχνικής λειτουργίας και από­δοσης του Διασυνδεδεμένου Ηλεκτρικού Συστήματος, των αναγκαίων εφεδρειών ενέργειας και ισχύος και προ­τάσεις βελτίωσης.
 13. Επεξεργασία θεμάτων πιστοποίησης Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς ή Δικτύων Διανομής και λοι­πών υποδομών Ηλεκτρικής Ενέργειας ή προγραμμάτων συμμόρφωσης, με τη συνδρομή του Τμήματος Ρύθμισης Χονδρικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διασυνδεδεμέ­νου Συστήματος, όπου απαιτείται, εποπτεία και έλεγχος συμμόρφωσης των κατόχων αδειών με τους σχετικούς όρους.
 14. Παρακολούθηση των εξελίξεων στο ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας.
 15. Παρακολούθηση της τεχνικής λειτουργίας και από­δοσης των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει­ας του Διασυνδεδεμένου Ηλεκτρικού Συστήματος και προτάσεις βελτίωσης, υπερβάσεων και παραβάσεων όρων και απαιτήσεων και εισήγηση για τυχόν επιβολή κυρώσεων.
 16. Συνδρομή προς τη Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων και Τήρησης Μητρώων και Αρχείων για την εξειδικευμένη τεχνικοοικονομική αξιολόγηση αιτήσεων για αδειοδό- τηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την επεξεργασία των όρων που τυχόν επιβάλλονται με τις άδειες αυτές. Παρακολούθηση της συμμόρφωσης των Αδειούχων με τους όρους της άδειάς τους.
 17. Παρακολούθηση του ευρωπαϊκού ή εθνικού νο­μικού πλαισίου για τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εισήγηση για μέτρα ή ενέργειες για σχετική εναρμόνιση και προσαρμογή.
 18. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.

 

(β) Τμήμα Υποδομών Φυσικού Αερίου

 1. Παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας, δι­αχείρισης και ανάπτυξης των συστημάτων, δικτύων και υποδομών φυσικού αερίου (π.χ. ΑΣΦΑ, ΕΣΦΑ, δίκτυα διανομής), καθώς και επεξεργασία των όρων των σχετι­κών αδειών και την παρακολούθηση της τήρησης αυτών.
 2. Επεξεργασία θεμάτων πιστοποίησης Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς ή Δικτύων Διανομής και λοι­πών υποδομών Φυσικού Αερίου ή προγραμμάτων συμ­μόρφωσης, με τη συνδρομή του Τμήματος Ρύθμισης Χονδρικής Αγοράς Φυσικού Αερίου και Πετρελαιοειδών, όπου απαιτείται, εποπτεία και έλεγχος συμμόρφωσης των κατόχων αδειών με τους σχετικούς όρους.
 3. Συνδρομή προς τη Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων και Τήρησης Μητρώων και Αρχείων για την επεξεργασία θεμάτων σχετικών με την αδειοδότηση συστημάτων, δι­κτύων και υποδομών φυσικού αερίου (π.χ. ΑΣΦΑ, ΕΣΦΑ, δίκτυα διανομής) καθώς και την επεξεργασία των όρων που τυχόν επιβάλλονται με τις άδειες αυτές. Παρακολού­θηση της συμμόρφωσης των Αδειούχων με τους όρους της άδειάς τους.
 4. Επεξεργασία ρυθμιστικών κειμένων που αφορούν στη διαχείριση, ανάπτυξη και λειτουργία των συστημά­των, δικτύων μεταφοράς και διανομής και λοιπών υπο­δομών φυσικού αερίου (κανονισμοί, κώδικες, εγχειρίδια κ.λπ.), περιλαμβανομένων των έργων Κοινού Ενδιαφέ­ροντος της Ε.Ε. (PCIs).
 5. Επεξεργασία και εισήγηση για την έγκριση Προγραμ­μάτων Ανάπτυξης δικτύων μεταφοράς και διανομής φυ­σικού αερίου.
 6. Παρακολούθηση υλοποίησης έργων συστημάτων μεταφοράς, δικτύων διανομής και λοιπών υποδομών φυσικού αερίου, περιλαμβανομένων και των σχετικών έργων Κοινού Ενδιαφέροντος της Ε.Ε. (PCIs).
 7. Επεξεργασία, παρακολούθηση και εποπτεία των διαδικασιών και των θεμάτων τεχνικών και οικονομι­κών όρων χρήσης των δικτύων και υποδομών φυσικού αερίου, καθώς και την επεξεργασία της μεθοδολογίας προσδιορισμού των σχετικών τιμολογίων.
 8. Επεξεργασία, παρακολούθηση και εποπτεία των δι­αδικασιών και των θεμάτων τεχνικών και οικονομικών όρων σύνδεσης με τα δίκτυα και τις υποδομές φυσικού αερίου, καθώς και την επεξεργασία της μεθοδολογίας προσδιορισμού των σχετικών τιμολογίων.
 9. Κατάρτιση τεχνικών και οικονομικών μελετών λει­τουργίας των δικτύων φυσικού αερίου, συμπεριλαμβα­νομένων των διεθνών διασυνδέσεων.
 10. Συνδρομή προς το Τμήμα Ρυθμιστικής Πολιτικής Μονοπωλιακών Δραστηριοτήτων στην επεξεργασία οικονομικών ρυθμιστικών θεμάτων των συστημάτων, δικτύων και υποδομών φυσικού αερίου, καθώς και κατά τη διαδικασία έγκρισης του Απαιτούμενου Εσόδου Δια­χειριστών και Κυρίων των δικτύων μεταφοράς, διανομής και άλλων υποδομών φυσικού αερίου.
 11. Επεξεργασία θεμάτων «έξυπνων» δικτύων και μέ­ριμνα για την εισαγωγή των σχετικών τεχνολογιών στον τομέα φυσικού αερίου της χώρας.
 12. Παρακολούθηση των εξελίξεων στο ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη συστημάτων, δικτύων και άλλων υποδομών φυσικού αερίου.
 13. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.

 

(γ) Τμήμα Ρυθμιστικής Πολιτικής Μονοπωλιακών Δρα­στηριοτήτων.

 1. Παρακολούθηση και εισήγηση για θέματα σχετι­κά με τις Ρυθμιζόμενες και μη Ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες που παρέχουν οι Διαχειριστές δικτύων μεταφοράς και διανομής και άλλων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
 2. Παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με τις εφαρ­μοζόμενες πρακτικές σε μονοπωλιακές δραστηριότητες και επεξεργασία προτάσεων βελτίωσης υφιστάμενων πρακτικών και μεθοδολογιών στον ενεργειακό τομέα (προσδιορισμός κινήτρων κ.λπ.).
 3. Επεξεργασία θεμάτων σχετικά με την κατάρτιση και εποπτεία ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης στις ενεργειακές μονοπωλιακές δραστηριότητες, καθώς και προσδιορισμού εύλογης απόδοσης επί αυτής.
 4. Παρακολούθηση και επεξεργασία θεμάτων σχετικά με τον λογιστικό διαχωρισμό δραστηριοτήτων ενεργει­ακών φορέων.
 5. Παρακολούθηση του πλαισίου έργων Κοινού Ενδια­φέροντος της Ε.Ε. (PCIs), βάσει του οικείου Κανονισμού της Ε.Ε., ιδίως όσον αφορά στα θέματα εσόδου-αποπλη- ρωμής των έργων και συνεργασία με τα Τμήματα της Αρχής που χειρίζονται αντίστοιχα θέματα.
 6. Επεξεργασία και εισήγηση για την έγκριση του Απαι­τούμενου Εσόδου Διαχειριστών και Κυρίων των δικτύων μεταφοράς, διανομής και άλλων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, σε συνεργασία με τα Τμήματα Ηλεκτρικών Δικτύων και Νέων Τεχνολογιών, Ηλεκτρικών Συστημάτων και Διασυνδέσεων Μη Δια- συνδεδεμένων Νησιών και Υποδομών Φυσικού Αερίου, ιδίως αναφορικά με τις δαπάνες και τις επενδύσεις των αντίστοιχων δικτύων.
 7. Παρακολούθηση των εσόδων από τις διεθνείς δια­συνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ρύθμισης και Εποπτείας Ενεργειακών Αγορών Χονδρικής και Διεθνών Διασυνδέσεων και εισήγηση ανα­φορικά με τη χρήση αυτών.
 1. Επεξεργασία και εισήγηση για την έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου και των τελών των ενεργειακών φορέων που λειτουργούν στις αγορές χονδρεμπορικής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ρύθμισης και Εποπτείας Ενεργειακών Αγορών Χονδρικής και Διεθνών Διασυνδέσεων, σύμφω­να με τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
 2. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.
_210-37.27.424info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Λοΐζος Γιώργος( Προϊστάμενος Τμήματος)210-37.27.424gloizos@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΑ
_210-37.27.424info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Κουϊρουκίδου Αικατερίνη (Προϊσταμένη Τμήματος)210-37.27.424kouiroukidou@rae.gr
Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΕ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Διεύθυνση έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στα Τμήματα ως εξής:

(α) Τμήμα Ενεργειακών Μελετών και Αναλύσεων, Ενερ­γειακού Σχεδιασμού και Ασφάλειας Εφοδιασμού

 1. Μέριμνα για την εκπόνηση Μακροχρόνιου Ενερ­γειακού Σχεδιασμού της χώρας βάσει της κείμενης νο­μοθεσίας.
 2. Ανάλυση επιπτώσεων εναλλακτικών εξελίξεων του ενεργειακού συστήματος της χώρας ως προς την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, την οικονομία, το περιβάλλον, το ενεργειακό κόστος και την ανταγωνιστι­κότητα.
 3. Παρακολούθηση διεθνών ενεργειακών εξελίξεων και τιμών καυσίμων, και διατύπωση προτάσεων για λήψη μέτρων ή ενεργειακών κατευθύνσεων.
 4. Παρακολούθηση των εξελίξεων στην τεχνολογία και στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
 5. Παρακολούθηση των εξελίξεων για την μεταφορά και αποθήκευση φυσικού αερίου.
 6. Εκπόνηση, επικαιροποίηση και εφαρμογή, κατά τις αρμοδιότητες της ΡΑΕ, σχεδίων εκτάκτων αναγκών στα ενεργειακά συστήματα της χώρας.
 7. Κατάρτιση αναφορών για την επάρκεια του δυναμι­κού παραγωγής, την ασφάλεια εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας (περιλαμβανομένων των αναγκαίων εφεδρει­ών) και φυσικού αερίου, καθώς και για τη διαπίστωση της ανάγκης διενέργειας σχετικών διαγωνισμών, περιλαμβα- νομένης και της κατάρτισης των βασικών προδιαγραφών και της εποπτείας διεξαγωγής αυτών.
 8. Επεξεργασία θεμάτων σχετικά με τον σχεδιασμό, την καθιέρωση και την εφαρμογή μηχανισμών επάρκειας ισχύος στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας.
 9. Σχεδιασμός και επεξεργασία μηχανισμών ασφάλειας εφοδιασμού στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
 10. Παρακολούθηση Ειδικών Λογαριασμών Ασφάλει­ας Εφοδιασμού και προσδιορισμός σχετικών τελών και επεξεργασία σχετικών θεμάτων.
 11. Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσε­ων από την παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρι­κής ενέργειας, καθώς και τη μεταφορά, τη διανομή και την αποθήκευση του φυσικού αερίου και του υγροποι­ημένου φυσικού αερίου.
 12. Συνεργασία με λοιπές Διευθύνσεις και Τμήματα της ΡΑΕ για κρίσιμες και ζωτικής σημασίας υποδομές που άπτονται θεμάτων Ενεργειακού Σχεδιασμού και Ασφά­λειας Εφοδιασμού και κρίσιμων παραμέτρων σχεδια­σμού και λειτουργίας αυτών (ιδίως διαστασιολόγηση).
 13. Εκπόνηση ενεργειακών μελετών για θέματα αρμο­διότητας ΡΑΕ, βάσει θεσμικού πλαισίου, αναγκών Γραμ­ματείας ΡΑΕ και αποφάσεων Ολομέλειας.
 14. Παρακολούθηση της ενεργειακής αγοράς της χώρας σε θέματα ασφάλειας εφοδιασμού, τιμών και λειτουργίας ανταγωνισμού, καθώς και επίτευξης περι­βαλλοντικών στόχων και δεσμεύσεων της χώρας και εκπόνηση σχετικών αναλύσεων για την διαμόρφωση μακροχρόνιων ενεργειακών επιλογών στο πλαίσιο του ενεργειακού σχεδιασμού.
 15. Τήρηση, με τη συνεργασία του Τμήματος Πληρο­φοριακών Συστημάτων και Τυποποίησης Διαδικασιών, στοιχείων και δεδομένων που είναι αναγκαία για την εκ­πόνηση ενεργειακών μελετών (απολογιστικά στοιχεία λειτουργίας, στοιχεία τιμών, κόστους καυσίμων κ.λπ.) σε οργανωμένη βάση δεδομένων.
 16. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.

(β) Τμήμα Ενεργειακής Πολιτικής, Στρατηγικής Ανά­πτυξης ΑΠΕ και Αποθήκευσης Ενέργειας

 1. Παρακολούθηση της ανάπτυξης των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και της επίτευξης των σχετικών ενεργειακών στόχων της χώρας, συλλογή και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και τακτική ενημέρωση ιστοσελίδας της ΡΑΕ και της Ολομέλειας.
 2. Μέριμνα για τη μελέτη των τεχνικών και οικονομι­κών επιπτώσεων της διείσδυσης των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας.
 3. Εισήγηση μέτρων για την ανάπτυξη και την αποτε­λεσματική ενσωμάτωση των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο, περιλαμβανομένης της ενσωμά­τωσης υποδομών αποθήκευσης και του τρόπου διαχεί­ρισης.
 4. Διαμόρφωση και εισήγηση προς τη ΡΑΕ της στρατη­γικής ανάπτυξης των ΑΠΕ/ ΣΗΘΥΑ στη χώρα και διαμόρ­φωση των βασικών προδιαγραφών των διαγωνιστικών διαδικασιών για την αδειοδότηση ή την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ/ ΣΗΘΥΑ.
 5. Επεξεργασία και εισήγηση σχετικά με θέματα τιμο­λογήσεων, συμβάσεων πώλησης και μείγματος σταθμών ΑΠΕ/ ΣΗΘΥΑ.
 6. Παρακολούθηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος στους τομείς ηλεκτρι­κής ενέργειας και φυσικού αερίου και εφαρμογής των διεθνών πρωτοκόλλων και συμβάσεων, συμπεριλαμβα­νομένου του Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Ρύπων και του Συστήματος Εγγύησης Προέλευσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 7. Παρακολούθηση και επεξεργασία θεμάτων που αφορούν έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, περιλαμβανομένων και αυ­τών που έχουν ενταχθεί στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της Ε.Ε (PCIs), απόδοσης του Διασυνδεδεμένου Ηλεκτρι­κού Συστήματος, των αναγκαίων εφεδρειών ενέργειας και ισχύος και προτάσεις βελτίωσης.
 8. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.

(γ) Τμήμα Ηλεκτρικών Συστημάτων και Διασυνδέσεων Μη Διασυνδεδεμενων Νησιών

 1. Παρακολούθηση και εποπτεία της τεχνικής λει­τουργίας, της ανάπτυξης της παραγωγής, καθώς και των δραστηριοτήτων διαχείρισης και ανάπτυξης κέ­ντρων ελέγχου ενέργειας και διαχείρισης της παραγω­γής ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ και της εφαρμογής του σχετικού πλαισίου και ιδίως του Κώδικα Διαχείρι­σης ΜΔΝ.
 2. Εξέταση της στρατηγικής μακροχρόνιας ηλεκτροδό- τησης των ΜΔΝ (αυτόνομη λειτουργία με κάθε είδους σταθμούς παραγωγής, διασύνδεση με Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή συνένωση συστημάτων ΜΔΝ), καθορισμός του προγραμματισμού της διασύνδεσης των Μη Διασυν­δεδεμενων Νησιών μεταξύ τους ή με το διασυνδεδεμένο σύστημα ή δίκτυο.
 3. Εξέταση του προγραμματισμού της ανάπτυξης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς κάθε τεχνολογίας στα νησιά αυτά, συνδρομή στη Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων και Τήρησης Μητρώων και Αρχείων για την αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση εξαιρέσεων και αδειών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμ­βατικές μονάδες και ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής, τη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος και την εισήγηση μέτρων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.
 4. Καθορισμός βασικών παραμέτρων διαγωνιστικής διαδικασίας βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την ανά­πτυξη της παραγωγής ή της διασύνδεσης ΜΔΝ.
 5. Κατάρτιση τεχνικών και οικονομικών μελετών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδε- δεμένα Νησιά και τον προσδιορισμό των περιθωρίων ανάπτυξης και ασφαλούς απορρόφησης ισχύος.
 6. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών πρακτικών που ακολουθούνται, όπου απαιτείται.
Βλάχος Ανδρέας (Προϊστάμενος  Δνσης)210-37.27.415vlachos@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Κερκίδου Μαρία (Προϊσταμένη Τμήματος)210-37.27.415mkerkidou@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΕ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
_210-37.27.415info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
_210-37.27.415info@rae.gr
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διεύθυνση έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στα επιμέρους Τμήματα ως εξής:

(α) Τμήμα Δικαστικής Εκπροσώπησης και Νομικής Υποστήριξης της Αρχής.

 1. Παράσταση και εκπροσώπηση της ΡΑΕ σε νομικές υποθέσεις της ενώπιον των Δικαστηρίων.
 2. Παράσταση και υπεράσπιση των νομικών υποθέσε­ων της ΡΑΕ, εξωδίκως, καθώς και ενώπιον Αρχών.
 3. Τήρηση αρχείου των δικαστικών υποθέσεων της ΡΑΕ και παρακολούθησή τους.
 4. Νομική υποστήριξη του έργου της ΡΑΕ, του Προ­έδρου και των Μελών της ΡΑΕ και των Διευθύνσεων/ Τμημάτων/Γραφείων της ΡΑΕ.
 5. Υποστήριξη του Προέδρου και των Μελών της ΡΑΕ και των Διευθύνσεων/Τμημάτων/Γραφείων της ΡΑΕ σε κάθε νομικό θέμα που αναφύεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
 6. Συστηματική συνεργασία με τις υπηρεσίες της ΡΑΕ για τη νομική επεξεργασία και τεκμηρίωση των ατομι­κών/κανονιστικών/ρυθμιστικών αποφάσεων ή γνωμο­δοτήσεων και των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων που λαμβάνει η ΡΑΕ.
 7. Διερεύνηση και επεξεργασία των καταγγελιών και συντονισμός των διαδικασιών ακρόασης.
 8. Σύνταξη γνωμοδοτήσεων και παροχή νομικών συμ­βουλών προς όλες τις υπηρεσίες της ΡΑΕ επί νομικών θεμάτων που προκύπτουν από την άσκηση των αρμο­διοτήτων τους.
 9. Εποπτεία των νομικών υποθέσεων που ανατίθενται σε τρίτους δικηγόρους.
 10. Παροχή νομικής υποστήριξης σε νομοπαρασκευα­στικά ζητήματα, καθώς και σε ζητήματα συμμόρφωσης με το κοινοτικό δίκαιο.
 11. Τήρηση αρχείου γνωμοδοτήσεων, νομολογίας και νομοθεσίας που σχετίζεται με το έργο της ΡΑΕ.
 12. Τήρηση αρχείου δικογραφιών και δικαστικών εγ­γράφων.
 13. Συστηματική παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αρχής.
 14. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.
 15. Οργάνωση και τήρηση του αρχείου της Νομικής Βιβλιοθήκης της Αρχής.

(β) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Τεκμηρίωσης Αποφάσεων της Αρχής.

 1. Νομική υποστήριξη του έργου της ΡΑΕ, του Προ­έδρου και των Μελών της ΡΑΕ και των Διευθύνσεων/ Τμημάτων/Γραφείων της ΡΑΕ.
 2. Υποστήριξη του Προέδρου και των Μελών της ΡΑΕ και των Διευθύνσεων/Τμημάτων/Γραφείων της ΡΑΕ σε κάθε νομικό θέμα που αναφύεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
 3. Συστηματική συνεργασία με τις υπηρεσίες της ΡΑΕ για τη νομική επεξεργασία και τεκμηρίωση των ατομι­κών/κανονιστικών/ρυθμιστικών αποφάσεων ή γνωμο­δοτήσεων ή ανταγωνιστικών διαδικασιών και των απο­φάσεων επιβολής κυρώσεων που λαμβάνει η ΡΑΕ.
 4. Παροχή υποστήριξης σε νομικά ζητήματα που αφο­ρούν στη χορήγηση αδειών, τον έλεγχο και τη συμμόρ­φωση των κατόχων αδειών προς τις ισχύουσες διατάξεις, σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσιακές Διευθύνσεις/ Τμήματα.
 5. Διερεύνηση και επεξεργασία των καταγγελιών και συντονισμός των διαδικασιών ακρόασης.
 6. Παροχή υποστήριξης σε ζητήματα που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων.
 7. Νομική επεξεργασία και υποστήριξη των δημοσίων διαβουλεύσεων που διοργανώνονται από τη ΡΑΕ.
 8. Σύνταξη γνωμοδοτήσεων και παροχή νομικών συμ­βουλών προς όλες τις υπηρεσίες της ΡΑΕ επί νομικών θεμάτων που προκύπτουν από την άσκηση των αρμο­διοτήτων τους.
 9. Παροχή νομικής υποστήριξης σε νομοπαρασκευα­στικά ζητήματα, καθώς και σε ζητήματα συμμόρφωσης με το κοινοτικό δίκαιο.
 10. Τήρηση αρχείου γνωμοδοτήσεων, νομολογίας και νομοθεσίας που σχετίζεται με το έργο της ΡΑΕ.
 11. Συστηματική παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αρχής.
 12. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.
 13. Οργάνωση και τήρηση του αρχείου της Νομικής Βιβλιοθήκης της Αρχής.

(γ) Τμήμα Νομικών Θεμάτων Διοικητικών και Οικονο­μικών Υπηρεσιών

 1. Υποστήριξη του Προέδρου και των Μελών της ΡΑΕ και των Διευθύνσεων/Τμημάτων/Γραφείων της ΡΑΕ σε κάθε νομικό θέμα που αναφύεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους επί θεμάτων διοικητικών και οικο­νομικών υπηρεσιών της ΡΑΕ.
 2. Νομική υποστήριξη του έργου της ΡΑΕ, του Προέ­δρου και των Μελών της ΡΑΕ και των Διευθύνσεων/Τμη­μάτων/Γραφείων της ΡΑΕ, εφόσον ζητηθεί συγκεκριμένα από τον Πρόεδρο ή την Ολομέλεια της Αρχής.
 3. Νομική υποστήριξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΡΑΕ, εκτός αν ο Πρόεδρος της Αρχής έχει ορίσει δι­αφορετικά.
 4. Παροχή νομικής υποστήριξης των υπηρεσιών οικο­νομικής διαχείρισης και προμηθειών της Αρχής.
 5. Νομικός έλεγχος των συμβάσεων που συνάπτει η Αρχή.
 6. Νομική επεξεργασία και παρακολούθηση της διε­ξαγωγής των διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών της ΡΑΕ.
 7. Παροχή νομικής υποστήριξης των υπηρεσιών διοι­κητικής μέριμνας της Αρχής.
 8. Παροχή κατευθύνσεων στις διοικητικές και οικονο­μικές υπηρεσίες της ΡΑΕ για την αντιμετώπιση νομικών θεμάτων.
 9. Διασφάλιση της ορθής και ενιαίας ερμηνείας και εφαρμογής της φορολογικής και ασφαλιστικής νομο­θεσίας από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της ΡΑΕ.
 10. Παρακολούθηση της νομοθεσίας αναφορικά με ζητήματα φορολογικού, ασφαλιστικού, δημοσιονομικού δικαίου, δικαίου δημοσίων συμβάσεων και η συναφής ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.
 11. Σύνταξη γνωμοδοτήσεων, υπομνημάτων, σημει­ωμάτων κ.λπ. προς εξυπηρέτηση και υλοποίηση των ανωτέρω ενδεικτικώς αναφερομένων αρμοδιοτήτων.
 12. Σύνταξη γνωμοδοτήσεων για διοικητικά - υπαλ­ληλικά θέματα.
 13. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.
Σωτηροπούλου Διονυσία – Λευκή (Προισταμένη Δ/νσης)210-37.27.065disot@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Γουρζή Αλεξάνδρα (Προϊσταμένη Τμήματος)210-37.27.065gourzi@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Ψάλτη Μαρία (Προϊσταμένη Τμήματος)210-37.27.065psalti@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
_210-37.27.065avgerou@rae.gr
Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΡΧΕΙΩΝ

Η Διεύθυνση έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στα επιμέρους Τμήματα ως εξής:

(α) Τμήμα Διαχείρισης Αδειοδοτικής Διαδικασίας και Τήρησης Μητρώων και Αρχείων

 1. Τήρηση όλων των μητρώων και αρχείων των αιτήσε­ων για χορήγηση άδειας (ή τροποποίησης ή ανάκλησης) ή απαλλαγής, καθώς και των σχετικών αποφάσεων ή γνωμοδοτήσεων (αδειών, απαλλαγών κ.λπ.) της ΡΑΕ.
 2. Τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας της ΡΑΕ για τις ισχύουσες άδειες και τις υποβληθείσες αιτήσεις στη ΡΑΕ.
 3. Εποπτεία και διαχείριση της αδειοδοτικής διαδι­κασίας από την υποβολή της αίτησης, την εξέταση/ αξιολόγηση, μέχρι και την ολοκλήρωση της με τη χο­ρήγηση ή απόρριψη της αιτούμενης άδειας ή άλλης απόφασης της ΡΑΕ επί αιτήματος που αφορά στην αδειοδοτική διαδικασία της ΡΑΕ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει την ευθύνη για τη διαχείριση της αδειοδοτικής διαδικασίας εσωτερικά στη ΡΑΕ σε συνεργασία με άλλα Τμήματα ή Διευθύνσεις που εμπλέκονται στην αδειο- δοτική διαδικασία.
 4. Εκπόνηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφο­ριακών Συστημάτων και Τυποποίησης Διαδικασιών και εφαρμογή, κατόπιν έγκρισης της ΡΑΕ, τυποποιημένης εσωτερικής διαδικασίας που τηρείται στην Αρχή για κάθε είδος άδειας και έγκρισης που αφορά στην αδειοδότηση αρμοδιότητας της ΡΑΕ.
 5. Επιμέλεια θεμάτων και υποβολή προτάσεων για τη θέσπιση, βελτίωση και επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου και ιδίως Κανονισμών, που διέπουν την αδειο­δοτική διαδικασία, σε συνεργασία με συναρμόδια Τμή­ματα/Διευθύνσεις.
 6. Μέριμνα για την απλοποίηση της αδειοδοτικής δια­δικασίας και την ενίσχυση της διαφάνειας και υποβολή προτάσεων για την αυτοματοποίηση της όλης διαδικα­σίας υποβολής και αξιολόγησης αίτησης (διαχείριση αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών αρχείων, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα). Ενημέρωση των ενδιαφερο­μένων σχετικά με την πορεία του αιτήματος τους όταν αυτό ζητείται εγγράφως και βάσει των υποδείξεων της Διοίκησης και μέριμνα για την ανάπτυξη και συντήρηση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σκοπό την αυτο­ματοποιημένη ενημέρωση των αιτούντων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αίτησή τους.
 7. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.

(β) Τμήμα Αξιολογήσεων Αιτήσεων

 1. Αξιολόγηση αιτήσεων επί αιτούμενων αδειών ή απαλλαγών για αδειοδότηση μονάδων παραγωγής ηλε­κτρικής/θερμικής ενέργειας.
 2. Αξιολόγηση αιτήσεων επί αιτούμενων αδειών ή απαλλαγών για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
 3. Αξιολόγηση αιτήσεων επί αιτούμενων αδειών σω- ρευτικής εκπροσώπησης συμμετεχόντων στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και λοιπών συναφών αδειών που χορηγούνται από τη ΡΑΕ, στο πλαί­σιο των αρμοδιοτήτων της.
 4. Αξιολόγηση αιτήσεων επί αιτούμενων αδειών ή απαλλαγών για κυριότητα ή/και διανομή ηλεκτρικής/ θερμικής ενέργειας και φυσικού αερίου και διαχείριση δικτύων και συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέρ­γειας και φυσικού αερίου.
 5. Συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις και Τμήματα της Αρχής, όπου απαιτείται, βάσει της προβλεπόμενης Αδει­οδοτικής Διαδικασίας, για την εξειδικευμένη τεχνικο- οικονομική ή άλλη αξιολόγηση αιτήσεων για χορήγη­ση αδειών ή απαλλαγών και τη θέσπιση ειδικών όρων αδειών.
 6. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.

(γ) Τμήμα Παρακολούθησης της Τήρησης Αδειών και Ανακλήσεων

 1. Παρακολούθηση της τήρησης των όρων των πάσης φύσεως αδειών αρμοδιότητας ΡΑΕ, σε συνεργασία με άλλα Τμήματα και Διευθύνσεις της Αρχής.
 2. Μέριμνα για την επικαιροποίηση και τυποποίηση και εφαρμογή, κατόπιν έγκρισης της ΡΑΕ, της διαδικασίας Παρακολούθησης Αδειών αρμοδιότητας ΡΑΕ.
 3. Εντοπισμός παραβάσεων του νομοθετικού πλαισίου, σε συνεργασία με άλλα Τμήματα/Διευθύνσεις της Αρ­χής, όπου απαιτείται, και υποβολή εισηγήσεων προς την Ολομέλεια για επιβολή κυρώσεων ή ανάκληση αδειών ή άλλων εγκρίσεων επί αδειοδότησης αρμοδιότητας ΡΑΕ.
 4. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.
Χαραλαμπίδης Γιάννης (Προϊστάμενος Δ/νσης)210-37.27.075jchara@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ & ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
210-37.27.075info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
_210-37.27.075info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ & ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ
Aνεμοδουρά Ευθυμία (Προϊσταμένη Τμήματος)210-37.27.075anemodoura@rae.gr
Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Η Διεύθυνση έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στα επιμέρους Τμήματα ως εξής:

(α) Τμήμα Ευρωπαϊκών Οργανισμών Ρύθμισης

 1. Παρακολούθηση και συντονισμός των ζητημάτων που αφορούν στις διαδικασίες και τις στρατηγικές της Ευ­ρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς αρμοδιότητας της ΡΑΕ και τακτική ενημέρωση του Προέδρου και της Ολομέλειας.
 2. Εκπροσώπηση της Αρχής στους Ευρωπαϊκούς ενερ­γειακούς φορείς, όπου τούτο κρίνεται πρόσφορο, καθώς και λειτουργία ως σημείου επαφής της ΡΑΕ έναντι αυτών.
 3. Συνδρομή στον ορισμό και συντονισμό των στελεχών της ΡΑΕ που συμμετέχουν εκπροσωπώντας την Αρχή, από κοινού με τα στελέχη του Τμήματος, σε τεχνικές ομάδες εργασίας των ACERκαι CEER, και επικουρικά τυχόν άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών, δικτύων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς αρ­μοδιότητας της Αρχής, καθώς και μέριμνα για τη λήψη απόφασης περί της ως άνω εκπροσώπησης της Αρχής.
 4. Παρακολούθηση και διεκπεραίωση σε συνεργασία με τα ορισθέντα στελέχη της Αρχής, των θεμάτων που βρίσκονται υπό επεξεργασία συνολικά (σε επίπεδο TFs/ WSs), συντονισμός και προετοιμασία των θέσεων της ΡΑΕ (σε επίπεδο WGs), καθώς και συμβολή κατά την εκ­προσώπηση της Αρχής στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης των ACERκαι CEER.
 5. Επεξεργασία, συντονισμός και διαβίβαση στην Ευ­ρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και σε κάθε αρμόδιο ευρωπα­ϊκό φορέα, των πληροφοριών που εμπίπτουν στο πλαί­σιο αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ (όπως π.χ. NationalReport, ερωτηματολόγια).
 6. Συνδρομή κατά την ενσωμάτωση Οδηγιών και εφαρ­μογή Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ενέργειας.
 7. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.

(β) Τμήμα Διεθνών Θεμάτων και Συνεργασιών

 1. Παρακολούθηση και συντονισμός των ζητημάτων που αφορούν στις διαδικασίες και τις στρατηγικές της διεθνούς πολιτικής στους τομείς αρμοδιότητας της ΡΑΕ.
 2. Μελέτη, διαχείριση και συντονισμός των θεμάτων συνεργασίας με τις λοιπές ρυθμιστικές αρχές χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ενεργειακή Κοινό­τητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως.
 3. Εκπροσώπηση της Αρχής στους διεθνείς ενεργεια­κούς φορείς, όπου τούτο κρίνεται πρόσφορο, καθώς και λειτουργία ως σημείου επαφής της ΡΑΕ έναντι αυτών.
 4. Συνδρομή στον ορισμό των στελεχών της ΡΑΕ που συμμετέχουν εκ μέρους της Αρχής, σε τεχνικές ομάδες εργασίας διεθνών και περιφερειακών οργανισμών, δι­κτύων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και στις εργασίες των οργάνων των Διεθνών Οργανισμών στους οποίους η Ελλάδα είναι μέλος, και που αφορούν στους τομείς αρμοδιότητας της Αρχής, καθώς και η μέριμνα για τη λήψη απόφασης περί της ως άνω εκπροσώπησης της Αρχής (σε MEDREGκαι BalkanAdvisoryForum).
 5. Διεκπεραίωση των θεμάτων που βρίσκονται υπό επεξεργασία με τη συνδρομή των ορισθέντων στελεχών της Αρχής, συντονισμός και προετοιμασία των θέσεων της ΡΑΕ, καθώς και συμβολή κατά την εκπροσώπηση της Αρχής στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης των δι­εθνών φορέων (π.χ. MEDREGκαι BalkanAdvisoryForum).
 6. Σύναψη και εκτέλεση διμερών και πολυμερών συμ­φωνιών, καθώς και των εκτελεστικών προγραμμάτων τους, μεταξύ της ΡΑΕ και άλλων ρυθμιστικών αρχών ενέργειας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με στόχο την προώθηση και επέκταση των διμερών και περιφε­ρειακών σχέσεων της χώρας και τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της Ενέργειας.
 7. Επεξεργασία, συντονισμός και διαβίβαση σε κάθε αρμόδιο διεθνή φορέα, των πληροφοριών που εμπί­πτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ (όπως π.χ. ερωτη ματολόγια).
 8. Παρακολούθηση, υποβολή προτάσεων και υλο­ποίηση σε οργανωτικό επίπεδο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών διεθνών φορέων (π.χ. προγράμματα διδυμοποίησης, τεχνικής βοήθειας κ.τ.λ.).
 9. Αναζήτηση, συγκρότηση και συστηματική ενημέ­ρωση κοινής βάσης δεδομένων για τα προγράμματα, τις πρωτοβουλίες και τα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρω­παϊκής Ένωσης και άλλων περιφερειακών και διεθνών φορέων.
 10. Μέριμνα για τη διοργάνωση ημερίδων, συναντήσε­ων με εκπροσώπους ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέ­σεων, καθώς και μέριμνα για τη διοργάνωση της φιλο­ξενίας ξένων επισήμων από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.
 11. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.
210-37.27.033info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
_210-37.27.033info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
_210-37.27.033info@rae.gr
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Διεύθυνση έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στα επιμέρους Τμήματα.

(α) Τμήμα Οικονομικής Διαχεί­ρισης και Λογιστηρίου

 1. Τήρηση διαδικασιών για τη διενέργεια κάθε είδους δαπάνης της ΡΑΕ, κατόπιν ελέγχου της νομιμότητας της δαπάνης από το Τμήμα, μεταξύ των οποίων και οι δαπά­νες που αφορούν την εκκαθάριση μετακινήσεων και τη μισθοδοσία του προσωπικού.
 2. Παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στην έγκριση των πάσης φύσεως δαπανών της ΡΑΕ.
 3. Οργάνωση, λειτουργία και παρακολούθηση του Λο­γιστηρίου και των μικροδαπανών διοίκησης με απόδοση λογαριασμού της ΡΑΕ.
 4. Τήρηση διαδικασιών για τη διενέργεια εισπράξεων και τη λογιστική απεικόνιση των εσόδων και εισπράξε­ων της ΡΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 36 και 38 του ν. 4001/2011, όπως ισχύουν και την κείμενη νομοθεσία.
 5. Παρακολούθηση της είσπραξης και της επιστρο­φής των τελών υπέρ της ΡΑΕ και έλεγχος των σχετικών στοιχείων.
 6. Μέριμνα για τη σύνταξη, έγκριση, εκτέλεση και πα­ρακολούθηση του προϋπολογισμού της ΡΑΕ, καθώς και του Μητρώου Δεσμεύσεων, σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσιακές Διευθύνσεις/Τμήματα/Γραφεία.
 7. Οικονομική και διοικητική διαχείριση και παρακο­λούθηση Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων, Συγχρηματοδοτούμενων και άλλων Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η Αρχή (λ.χ. ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Προγράμματα Διδυμοποίησης).
 8. Μέριμνα για την έγκαιρη και ορθή μισθοδοσία του προσωπικού της Αρχής και τις συναφείς υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς φορείς.
 9. Πραγματοποίηση, εκκαθάριση και πληρωμή των πάσης φύσεως δαπανών της ΡΑΕ μετά την έκδοση σχε­τικού παραστατικού και εντολής πληρωμής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Αρχής, κατόπιν σχετικού ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών από το Τμή­μα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 10. Καταγραφή των λειτουργικών εξόδων και πάσης φύσεως δαπανών της ΡΑΕ στο λογιστικό σύστημα της με ηλεκτρονική ενημέρωση των λογιστικών της αρχείων και παράλληλη ενημέρωση των βιβλίων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
 11. Καταγραφή και τήρηση μητρώου παγίων της ΡΑΕ και των σχετικών διαδικασιών.
 12. Κατάρτιση και Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων, σύνταξη Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
 13. Διαχείριση Χρηματικών Διαθεσίμων της ΡΑΕ.
 14. Παροχή στοιχείων και πληροφοριών στα πλαίσια του κατασταλτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στον οποίο υπόκειται η ΡΑΕ.
 15. Σύνταξη και υποβολή στατιστικών στοιχείων στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, καθώς και οικονομικών στοιχείων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
 16. Επιμέλεια για τη δημιουργία και την έγκαιρη υπο­βολή αναφορών οικονομικών στοιχείων προς κάθε αρ­μόδια αρχή, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
 17. Ενημέρωση και συνδρομή για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή δηλώσεων του προσωπικού όπως δηλώσεις Πολυθεσίας, βάσει των κείμενων διατάξεων.
 18. Τακτοποίηση μισθολογικών μεταβολών, τήρηση μισθολογικού μητρώου και χορήγηση ατομικών δελτίων μισθοδοσίας και βεβαιώσεων μισθολογικού περιεχο­μένου.
 19. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.

 

(β) Τμήμα Προμηθειών και Παρακολούθησης Έργων

 1. Κατάρτιση, παρακολούθηση και εκτέλεση του προ­γράμματος και των συμβάσεων προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών και έργων, καθώς και υποστήριξη της διενέργειας των σχετικών δι­αδικασιών, βάσει προτάσεων/ εισηγήσεων άλλων Διευ­θύνσεων/ Τμημάτων, καθώς και εντολών του Προέδρου και της Ολομέλειας.
 2. Παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας περί προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων.
 3. Παρακολούθηση έργων της ΡΑΕ και διεκπεραίωση ενεργειών για την παραλαβή παραδοτέων σε συνεργα­σία με τις εκάστοτε ορισθείσες επιτροπές παραλαβής (εισηγήσεις στην Ολομέλεια, εκτέλεση αποφάσεων πα­ραλαβής και πληρωμής).
 4. Μέριμνα και εποπτεία διαγωνιστικών διαδικασιών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών για τη ΡΑΕ.
 5. Παραλαβή των υλικών και προμηθειών βάσει απο­φάσεων Προέδρου και Ολομέλειας.
 6. Διαχείριση του Υλικού και της Περιουσίας της ΡΑΕ. Παρακολούθηση όλου του πάγιου και αναλώσιμου υλι­κού της ΡΑΕ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ.
 7. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.
Αδαμοπούλου Μαρία (Προϊσταμένη Δ/νσης)210-37.27.013adamopoulou@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
_210-37.27.404info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Μπαξεβανάκη Νατάσα (Προϊσταμένη Τμήματος)210-37.27.426banata@rae.gr
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Διεύθυνση έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στα επιμέρους Τμήματα ως εξής:

(α) Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας

 1. Τήρηση και επικαιροποίηση του μητρώου και των υπηρεσιακών φακέλων του προσωπικού της Αρχής σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης (όπως, πιστοποιητικά, πτυχία, αξιολογήσεις). Μέριμνα για την προώθηση προς υπογραφή πάσης φύσεως υπηρεσιακών βεβαιώσεων στον Πρόεδρο.
 2. Χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στη διαδικασία προκήρυξης, διορισμού ή πρόσληψης, μο­νιμοποίησης, απόσπασης ή μετάταξης και εν γένει υπη­ρεσιακής κατάστασης του διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού κάθε κατηγορίας και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη ΡΑΕ.
 3. Διαχείριση θεμάτων απασχόλησης προσωπικού στη Γραμματεία της ΡΑΕ, στο πλαίσιο πρακτικής ή δικηγο­ρικής άσκησης, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα Τμήματα.
 4. Εποπτεία της τήρησης ωραρίου και συνεργασία με το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Τυπο­ποίησης Διαδικασιών για την έκδοση της μηνιαίας κα­τάστασης στοιχείων παρουσίας του Προσωπικού και διαβίβαση των στοιχείων προς τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων/Τμημάτων βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
 5. Συντονισμός της διαδικασίας έγκρισης των μηνιαί­ων υπερωριών του προσωπικού από τους Προϊσταμέ­νους των Διευθύνσεων/Τμημάτων και τον Πρόεδρο της Αρχής προκειμένου να διαβιβαστούν στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης για την καταβολή τους μέσω μισθοδοσίας.
 6. Διαβίβαση πάσης φύσεως θεμάτων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού προς τον Πρόεδρο, την Ολομέλεια ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της ΡΑΕ για τις σχετικές τους ενέργειες βάσει των διατά­ξεων της κείμενης νομοθεσίας.
 7. Μέριμνα για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή επι­μέρους προγραμμάτων για την βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προσωπικού της Αρχής.
 8. Μέριμνα για τη συγκέντρωση των εκπαιδευτικών αναγκών, την κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού, τη διαχείριση και την αξιολόγηση αυ­τών (διάγνωση/καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών, σχεδιασμός/προγραμματισμός/υλοποίηση επιμορφω­τικών προγραμμάτων, απολογισμός/αξιολόγηση απο­τελεσμάτων).
 9. Σύνταξη εισηγήσεων για τις ανάγκες της ΡΑΕ σε αν­θρώπινο δυναμικό, σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρε­σιακές μονάδες.
 10. Μέριμνα για την εφαρμογή της ετήσιας διαδικα­σίας αξιολόγησης του προσωπικού της Αρχής και της σύνταξης των σχετικών φύλλων ποιότητας βάσει των προβλεπόμενων διατάξεων σε θέματα υπηρεσιακής κα­τάστασης (όπως πιστοποιητικά, πτυχία, αξιολογήσεις).
 11. Παρακολούθηση της σχετικής προς τα θέματα του προσωπικού νομοθεσίας, όπως ιδίως θέματα υπηρεσια­κής κατάστασης, κινητικότητας, πειθαρχικής διαδικασί­ας, προσοντολογίου, αξιολόγησης του προσωπικού και τήρησης ωραρίου από το προσωπικό, καθώς επίσης και μέριμνα για την κοινοποίηση των σχετικών νόμων, εγκυ­κλίων, αποφάσεων και ανακοινώσεων στο προσωπικό.
 12. Επιμέλεια για την έγκαιρη ενημέρωση των Μελών της Ολομέλειας και των υπόχρεων στελεχών της Γραμ­ματείας της ΡΑΕ για την υποβολή των δηλώσεων «Πόθεν Έσχες», βάσει της κείμενης νομοθεσίας και σε συνεργα­σία με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ή άλλης μονάδας της ΡΑΕ κατά περίπτωση.
 13. Διαχείριση της εκάστοτε ηλεκτρονικής πλατφόρ­μας για την καταχώρηση και απόδοση πληροφοριών ή στατιστικών στοιχείων σχετικά με θέματα προσλήψεων, αποχωρήσεων, αυτεπάγγελτου ελέγχου, στατιστικών στοιχείων προς τη Δημόσια Διοίκηση και λοιπούς Φορείς.
 14. Διαχείριση όλων των θεμάτων αδειών του προσω­πικού και του λογισμικού για θέματα ανθρώπινου δυ­ναμικού, που αφορούν την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της καταχώρησης και έγκρισης των αιτήσε­ων των εργαζομένων της Αρχής.
 15. Παρακολούθηση της κείμενης νομοθεσίας και όλων των θεμάτων που αφορούν στις πάσης φύσεως άδειες του προσωπικού και προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμή­ματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.
 16. Διατήρηση και ενημέρωση του Οργανογράμματος της Αρχής, της λίστας προσωπικού και αποφάσεων υπη­ρεσιακής κατάστασης (ορισμού προϊσταμένων, παρακο­λούθηση θητείας κ.λπ.) και διεκπεραίωση διαδικασιών που αφορούν υπηρεσιακή εκπροσώπηση (π.χ. έκδοση σφραγίδων, επαγγελματικών καρτών, ψηφιακών υπο­γραφών κ.λπ.), σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών και Παρακολούθησης Έργων και το Τμήμα Πληροφορια­κών Συστημάτων και Τυποποίησης Διαδικασιών.
 17. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.

(β) Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Αρχείου

 1. Διεκπεραίωση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της ΡΑΕ με την απόδοση αριθμών γενι­κού πρωτοκόλλου, μέσω των λειτουργικών προγραμμά­των και συστημάτων πληροφορικής.
 2. Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του πρωτο­κόλλου, η οποία περιλαμβάνει ιδίως: (αα) την παραλαβή, ταξινόμηση, ηλεκτρονική καταχώρηση και χρέωση των εισερχομένων εγγράφων της ΡΑΕ, (ββ) την παραλαβή, ταξινόμηση, ηλεκτρονική καταχώρηση, ηλεκτρονική επεξεργασία και χρέωση των εξερχόμενων εγγράφων της ΡΑΕ, (γγ) την πρωτοκόλληση εγγράφων που απο- στέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας της Αρχής, (δδ) την εξυπηρέτηση και τηλεφωνική ενημέ­ρωση του κοινού σχετικά με αριθμούς πρωτοκόλλου, (εε) την επικοινωνία και συνεργασία με τις/τους γραμματείς των Διευθύνσεων/Τμημάτων/Γραφείων της ΡΑΕ, (στστ) τον έλεγχο των προς αρχειοθέτηση εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων της ΡΑΕ.
 3. Μέριμνα για την εναρμόνιση με της απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομέ­νων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Τμήματα και τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.
 4. Τήρηση του Γενικού Αρχείου της ΡΑΕ (φυσική και ηλεκτρονική μορφή, μέσω των οικείων πληροφοριακών συστημάτων).
 5. Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου της ΡΑΕ, σε συ­νεργασία με το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Τυποποίησης Διαδικασιών.
 6. Οργάνωση και φύλαξη της βιβλιοθήκης της ΡΑΕ.
 7. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.

(γ) Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας

 1. Επιμέλεια για την πυρασφάλεια, τη φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους εγκα­ταστάσεων της ΡΑΕ, καθώς και τη συντήρηση και απο­κατάσταση βλαβών των κτηριακών και των ηλεκτρομη- χανολογικών εγκαταστάσεων της.
 2. Μέριμνα για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και την ευθύνη συντονισμού των ενεργει­ών για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.
 3. Μέριμνα για τη θέσπιση και την εφαρμογή των κανό­νων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία, την παροχή κάθε δυνατής διοικητικής υποστήριξης σε συνεργασία με τον Τεχνικό ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας.
 4. Επιμέλεια για την ενεργειακή αποδοτικότητα των εξοπλισμών, την ενεργειακή επίδοση του κτηρίου, την τήρηση του ΚΕΝΑΚ, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και την εφαρμογή του κειμένου Αρχών Ενεργειακής Πολιτικής της ΡΑΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος Ενερ­γειακής Διαχείρισης της ΡΑΕ. Εισήγηση για έργα ενερ­γειακής αναβάθμισης του κτηρίου και των εξοπλισμών του και συνεργασία με τον ενεργειακό υπεύθυνο του κτηρίου που προσφέρει τις αντίστοιχες υπηρεσίες στη ΡΑΕ, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του, που καθορίζο­νται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Υποβολή προτάσεων, σε συνέχεια μελέτης και εκτί­μησης στοιχείων, ιδίως σχετικά με την εξυπηρέτηση των αναγκών στέγασης της ΡΑΕ, τη διαμόρφωση και συντή­ρηση των χώρων και θέσεων εργασίας, χώρων αρχείου, υποδοχής κοινού (όπως ιδίως χωροταξική κατανομή, εξοπλισμός, επισκευές και έργα συντήρησης και δια­μόρφωσης).
 6. Σύνταξη ή αξιολόγηση ή έγκριση, κατά περίπτωση, και εν γένει διαχείριση των αναγκαίων τεχνικών μελε­τών και εισηγήσεων για τη υλοποίηση τεχνικών έργων της ΡΑΕ και ιδίως έργα κτηρίων και υποδομών της Αρ­χής, και ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στον ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.
 7. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.
_210-37.27.412info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Αδαμοπούλου Μαρία (Προϊσταμένη Τμήματος)210-37.27.085/412adamopoulou@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ
_210-37.27.444/044/019info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
_210-37.27.036fvreka@rae.gr
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
 1. Σχεδιασμός και διενέργεια των ανταγωνιστικών δι­αδικασιών για κάθε είδους έργα ΑΠΕ και ανταγωνιστικές διαδικασίες που έχουν ανατεθεί στη ΡΑΕ, κατά τα προ- βλεπόμενα στο ν. 4414/2016 (π.χ. για ώριμα έργα ΑΠΕ, για μη Ώριμα έργα ΑΠΕ, για «έξυπνα» νησιά, για μικρές Α/Γ, κ.λπ.). Η αρμοδιότητα αφορά κάθε απαιτούμενη ενέργεια για εισήγηση στον πρόεδρο ή στην Ολομέλεια (π.χ. για την έκδοση αποφάσεων ΡΑΕ για την Προκήρυξη, τον Προσωρινό και Οριστικό Κατάλογο συμμετεχόντων, την αξιολόγηση ενστάσεων, τα αποτελέσματα της δη­μοπρασίας κ.λπ.).
 2. Σχεδιασμός και διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικα­σιών για έργα ηλεκτροπαραγωγής ή άλλες ενεργειακές δραστηριότητες που δεν εντάσσονται στην παράγραφο 1, και οι οποίες προβλέπεται να διενεργούνται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 3. Παρακολούθηση της τήρησης των όρων της εκάστο­τε προκήρυξης ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών έργων ΑΠΕ και της υλοποίησης των έργων σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα.
 4. Βελτίωση των όρων των ανταγωνιστικών διαδικα­σιών έργων ΑΠΕ με βάση την εξέλιξη τους. Εισηγήσεις για αλλαγές του πρωτογενούς ή/και του δευτερογενούς θεσμικού πλαισίου, καθώς επίσης και της διαδικασίας (περαιτέρω απλοποίηση).
Παπαχρήστου Διονύσης (Προϊστάμενος  Tμήματος)210-37.27.454/035papachristou@rae.gr
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
 1. Μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των συ­στημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών της ΡΑΕ. Προσδιορισμός αναγκών και απαιτήσεων λειτουργίας και εισήγηση προτάσεων σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση, αναβάθμιση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής (ΤΠ) και τηλεπικοινωνιών της ΡΑΕ, που αφορούν σε τυποποιημένες διαδικασίες και πρότυπα και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΡΑΕ, την αυτοματοποίηση των εργασιών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.
 2. Διαχείριση και συντήρηση εφαρμογών, προγραμμά­των και βάσεων δεδομένων που λειτουργούν στη ΡΑΕ και εξασφάλιση της ασφάλειας τους. Τήρηση των ποι­οτικών προδιαγραφών και υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των διαδικασιών ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής, σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφο­ρίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα της ΡΑΕ, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα τους (τακτικοί έλεγχοι τρωτότητας και ενέργειες προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων).
 3. Μέριμνα για την κατά το μέγιστο βαθμό εξυπηρέ­τηση των αναγκών της ΡΑΕ από τη λειτουργία της υπο­δομής πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και μέριμνα για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων και την περιοδική αξιολόγηση τους για την επίτευξη του στόχου αυτού.
 4. Μέριμνα για την έγκαιρη παροχή προς τον Πρόεδρο, τα μέλη της Ολομέλειας και τα μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ του απαραίτητου και αναγκαίου εξοπλισμού για τη διεκπεραίωση των εργασιών τους, καθώς και την άμεση επισκευή του εξοπλισμού αυτού σε περίπτωση βλάβης.
 5. Μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία του περι­φερειακού εξοπλισμού υπολογιστών (ιδίως εκτυπωτών, σαρωτών) της Γραμματείας και της Ολομέλειας της ΡΑΕ, περιλαμβανομένης της συντήρησης και αντικατάστασής τους.
 6. Ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών, σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΡΑΕ.
 7. Σύνταξη προδιαγραφών και εισήγηση προτάσεων σχετικά με τη συντήρηση και υποστήριξη των συστη­μάτων πληροφορικής/εφαρμογών, τηλεπικοινωνιών, καθώς και των χρηστών αυτών.
 8. Παροχή υποστήριξης προς τους χρήστες των πλη­ροφορικών συστημάτων της ΡΑΕ.
 9. Παρακολούθηση της ποιότητας των δεδομένων που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα.
 10. Τήρηση πολιτικών και διαδικασιών λειτουργίας των υπηρεσιών πληροφορικής και ασφάλειας των συ­στημάτων, βάσει διεθνών προτύπων. Εισήγηση τρόπων βελτίωσης της χρηστικότητας της ιστοσελίδας και των βάσεων δεδομένων της ΡΑΕ.
 11. Προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού πλη­ροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
 12. Μέριμνα για τη συμμόρφωση με τις τεχνικές/πλη­ροφοριακές υποχρεώσεις ή ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή της εθνικής ή ευρωπαϊκής νομοθε­σίας ή από τη συμμετοχή της ΡΑΕ σε εθνικά ή ευρωπαϊκά έργα.
 13. Καταγραφή της ροής των διαδικασιών λειτουργίας των Διευθύνσεων και Τμημάτων και εισήγηση επί θεμά­των σχετικών με την τυποποίηση διαδικασιών της ΡΑΕ, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσιακές Διευθύνσεις/Τμήματα και την πιστοποίηση αυτών. Τήρηση και επικαιροποίηση του σχετικού ψηφιακού αρχείου ροών διαδικασιών και συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων για την διαμόρφωση προτάσεων εν­σωμάτωσης, τροποποιήσεων και νέων ρυθμίσεων.
 1. Μέριμνα και υλοποίηση εφαρμογής πρότυπων δι­αδικασιών και ποιότητας παροχής υπηρεσιών.
 2. Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης και διάχυσης γνώσης στους τομείς αρμοδιότητας της ΡΑΕ, μέριμνα για την αποτελεσματική λειτουργία τους και την ανανέωση του περιεχομένου τους, σε συνεργασία με τις λοιπές υπη­ρεσιακές Διευθύνσεις/Τμήματα/Γραφεία.
 3. Μέριμνα για την εφαρμογή του συστήματος συμ­μόρφωσης, διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).
 4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
 5. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος και των σχετικών ακολουθούμενων πρακτικών, όπου απαιτείται.
_210-37.27.053/476info@rae.gr
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Το Τμήμα Γραμματείας Ολομέλειας ενεργεί για την ορθή τήρηση των διαδικασιών για την προετοιμασία και τη διοικητική υποστήριξη των συνεδριάσεων της Ολομέλειας, και την τήρηση των Πρακτικών, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τον Κανονι­σμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ. Ειδικότερα, είναι αρμόδιο για τα ακόλουθα:

 1. Συγκέντρωση των προτεινόμενων από την Υπηρε­σία θεμάτων για ένταξη στην Ημερήσια Διάταξη κάθε συνεδρίασης της Ολομέλειας, και των εισηγήσεων των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Αρχής και προώθηση στο Γραφείο Προέδρου για την κατάρτιση της λίστας θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης από τον Πρόεδρο.
 2. Σύνταξη και κοινοποίηση στα Μέλη της ΡΑΕ της Πρό­σκλησης του Προέδρου για συνεδρίαση της Ολομέλει­ας, με την εγκεκριμένη από αυτόν Ημερήσια Διάταξη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Αρχής.
 3. Κοινοποίηση στα Μέλη της ΡΑΕ των εισηγήσεων της Υπηρεσίας επί των θεμάτων της εκάστοτε Ημερήσιας Διάταξης.
 4. Τήρηση των Πρακτικών των συνεδριάσεων της Ολο­μέλειας.
 5. Μέριμνα για την ορθή συνοπτική καταγραφή, μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης, των αποφάσεων της Ολο­μέλειας σε Πίνακα Αποτελεσμάτων.
 6. Σύνταξη των Πρακτικών της Ολομέλειας και υποβο­λή στον Πρόεδρο για έγκριση, και ακολούθως κοινοποί­ηση στα Μέλη και καταχώριση, σύμφωνα με τον Κανο­νισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ.
 7. Οργάνωση και τήρηση του αρχείου όλων των απο­φάσεων, Πράξεων, Γνωμοδοτήσεων της ΡΑΕ, καθώς επί­σης και μέριμνα για τον χαρακτηρισμό και τη διασφάλιση των απόρρητων πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα πρακτικά της Ολομέλειας.
 8. Μέριμνα για τη χορήγηση αποσπασμάτων πρακτι­κών της Ολομέλειας στους έχοντες έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ.
_210-37.27.424/425info@rae.gr