Φυσικό Αέριο-Note 1

  • Ο Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξη του ΕΣΦΑ. Ο Κώδικας ρυθμίζει τις σχέσεις του Διαχειριστή με τους Χρήστες του Συστήματος. Δικαίωμα Χρήσης του Συστήματος (εν δυνάμει Χρήστες του ΕΣΦΑ) έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται από τη ΡΑΕ, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης: (α) οι Προμηθευτές, (β) οι Επιλέγοντες Πελάτες, για τις ποσότητες Φυσικού Αερίου που προμηθεύονται και (γ) κάθε πρόσωπο που παρέχει επαρκείς εγγυήσεις οικονομικής φερεγγυότητας και τεχνικής επάρκειας. Η ΡΑΕ εξετάζει τις αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β’451/16.04.2010) και αποφασίζει για την εγγραφή ή μη των αιτούντων στο Μητρώο. Μετά την εγγραφή του στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ, ένα πρόσωπο έχει δικαίωμα σύναψης με το ΔΕΣΦΑ Σύμβασης Μεταφοράς ή/και Σύμβασης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από τη ΡΑΕ Πρότυπες Συμβάσεις.
  • Ο Κανονισμός Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (Απόφαση Ε-59/2023) ρυθμίζει τη μεθοδολογία καθορισμού τιμολογίων για τη χρέωση κάθε Βασικής Δραστηριότητας του Διαχειριστή. Ο καθορισμός των τιμολογίων της μη ανταγωνιστικής δραστηριότητας της μεταφοράς αποτελεί κύρια και αποκλειστική αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 41 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, προκειμένου αυτά να μην εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών. Εφαρμόζεται το σύστημα εισόδου-εξόδου (entry-exit system) του Κανονισμού (ΕΕ) 715/2009 και οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 της Επιτροπής για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με την εναρμονισμένη διάρθρωση των τιμολογίων μεταφοράς αερίου.