GDPR – Προσωπικά Δεδομένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΡΑΕ

H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 («Κανονισμός»), τον Ν. 4624/2019 και τον Ν. 3471/2006. Το παρόν κείμενο πολιτικής περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών κατά την επίσκεψη του παρόντος Ιστοχώρου. Ο επισκέπτης του Ιστοχώρου μας ή/και χρήστης των υπηρεσιών μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών του πληροφοριών που αναφέρονται εδώ.

Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

  • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), η οποία συστήθηκε με το ν. 2773/1999, είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή σε θέματα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, κατά την έννοια των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ. Αποτελεί τον εθνικό ρυθμιστή που ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει την αγορά ενέργειας.. Η συλλογή και η επεξεργασία αφορά σε προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που περιέρχονται σε γνώση της ΡΑΕ, στο πλαίσιο της άσκησης των εκ του νόμου προβλεπόμενων δραστηριοτήτων της και της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.
  • Διεύθυνση της ΡΑΕ είναι η εξής:

Πειραιώς 132,

118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400

e-mail: info@rae.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Η ΡΑΕ έχει ορίσει Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό, να συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («Αρχή») και να αποτελεί σημείο επικοινωνίας με την Αρχή, καθώς και με τα υποκείμενα των δεδομένων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων είναι τα εξής:

e-mail: dpo@rae.gr

Τηλ.: 210-3727073

Τι είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με τον νόμο, είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως είναι ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του.

Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται

Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες με τη χρήση cookies, δηλαδή πληροφορίες που σας επιτρέπουν την συμμετοχή στις υπηρεσίες που προσφέρονται από τη ΡΑΕ και την παροχή καλύτερης εμπειρίας πλοήγησης. Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στον ιστοχώρο της ΡΑΕ δεν συλλέγουμε άλλα δεδομένα, παρά μόνο αυτόματα γίνεται καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη και δεδομένα σύνδεσης, μέσω των οποίων, όμως, δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιμα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη, αλλά αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιμότητας στη δικτυακή παρουσίασή μας. Επίσης συλλέγουμε τα στοιχεία που θα παρέχετε εσείς οι ίδιοι με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εξυπηρέτηση αιτημάτων σας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας σας, όπως το όνομα, η επαγγελματική σας ιδιότητα και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

Αποδέκτες των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών του ιστοχώρου μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του ιστοχώρου ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται.

Νόμιμη βάση και σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ' του Κανονισμού, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας. Ο σκοπός επεξεργασίας είναι η πρόσβαση στις πληροφορίες του ιστοχώρου και η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων και καταγγελιών στη ΡΑΕ.

Ασφάλεια δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών του Ιστοχώρου μας χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση και μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πλήρως την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται διαδικτυακά, καθώς, γενικά, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

Τι δικαιώματα έχετε σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

α) δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,

β) δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ) δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,

δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους,

ε) δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι το δικαίωμα αυτό ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή,

στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΡΑΕ αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλ. διεύθυνση: e-mail: dpo@rae.gr

Η ΡΑΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για επιπλέον χρονικό διάστημα, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Η ΡΑΕ θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

ΡΑΕ δε χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να λάβει οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη απόφαση που μπορεί να σας επηρεάσει.

 

Διαβίβαση σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε

Η ΡΑΕ δεν μεταβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους χρήστες και επισκέπτες του ιστοχώρου σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. ή σε διεθνή οργανισμό.

 

Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς αρ. 132, Τ.Κ. 11854, τηλ.  2103727400, και ΑΦΜ 099441906, η οποία διατηρεί τον διαδικτυακό τόπο https://www.rae.gr/.

2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Η ΡΑΕ χρησιμοποιεί το σύστημα βιντεοεπιτήρησης (κάμερες) αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας και προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, (άρθρο 6 παρ. 1. ε ΓΚΠΔ).

3. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων:

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Έχουν τοποθετηθεί κάμερες στις κύριες εγκαταστάσεις περιμετρικά του κτιρίου, είσοδος κλιμακοστάσιου-ασανσέρ, εσωτερικό πάρκινγκ, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Αποδέκτες:

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

5. Χρόνος τήρησης:

Τηρούμε τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων:

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
  • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
  • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση : dpo@rae.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, (Πειραιώς 132, 118 54, Αθήνα). Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας:

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ενημερώνει ότι με την υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτά  και ότι η επεξεργασία αυτή διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ήτοι, κυρίως του ν. 4624/2019 και του ν. 3471/2006.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ΡΑΕ, η οποία συστήθηκε με το ν. 2773/1999 και η οποία είναι Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή σε θέματα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, κατά την έννοια των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ. Η έδρα  της είναι: Πειραιώς 132, 118 54, Αθήνα και τα στοιχεία επικοινωνίας της: Τηλ.: 210-37.27.400, e-mail: info@rae.gr.

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της ΡΑΕ για ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση e-mail: dpo@rae.gr

 

Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση των προσόντων των προσώπων που υποβάλλουν βιογραφικά για εξέταση ενδεχομένης πρόσληψης  και επικοινωνίας μαζί τους ή η αρχειοθέτηση της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος για επανεκτίμησή τους σε μεταγενέστερο χρόνο για τη στελέχωση της ίδιας ή άλλης θέσης εργασίας εντός της ΡΑΕ, εντός πάντα του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησης των δεδομένων που ορίζεται κατωτέρω. Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εξέταση του αιτήματος πρόσληψης και αν δεν λάβει χώρα αυτή, δεν θα μπορεί η ΡΑΕ να προβεί  στην αξιολόγηση του βιογραφικού σημειώματος.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται:

Συλλέγουμε τα δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας και τα δεδομένα εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

 

Για ποιο λόγο συλλέγονται τα δεδομένα σας και με ποια νομική βάση υπόκεινται σε επεξεργασία:

Σας ενημερώνουμε ότι νομική βάση για την επεξεργασία είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ του Κανονισμού 2016/679, καθ’ ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης εργασίας του υποψήφιου εργαζομένου ( πχ. πρακτική άσκηση).

Για πόσο διάστημα διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα:

Τα δεδομένα των βιογραφικών, εφόσον ακολουθήσει η πρόσληψη υπαλλήλου διατηρούνται καθ’ όλο το διάστημα της σχέσης απασχόλησης. Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων που δεν θα προσληφθούν διατηρούνται για μία περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών μετά την υποβολή τους, με σκοπό την τυχόν επανεκτίμηση της αίτησης για την ίδια ή  άλλη κατάλληλη θέση εργασίας. Μετά την παρέλευση των 24 μηνών, θα καταστρέφονται.

 

Ποιοι είναι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων:

Αποδέκτης  των προσωπικών σας δεδομένων είναι  η ΡΑΕ. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους αποδέκτες.

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων:

Η ΡΑΕ λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων για τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

 

Τι δικαιώματα έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων:

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να ζητήσετε να  πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης).

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη) υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία.

στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας  (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής στην ως άνω διεύθυνση, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: dpo@rae.gr.

Δικαίωμα καταγγελίας:

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας) όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ/ΑΝΑΦΟΡΑΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ενημερώνει τους αιτούντες ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ήτοι, κυρίως του ν. 4624/2019 και του ν. 3471/2006.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ΡΑΕ, η οποία συστήθηκε με το ν. 2773/1999 και η οποία είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή σε θέματα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, κατά την έννοια των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ. Η έδρα της  της είναι: Πειραιώς 132, 118 54, Αθήνα και τα στοιχεία επικοινωνίας της: Τηλ.: 210-37.27.400, e-mail: info@rae.gr.

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της ΡΑΕ για ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση e-mail: dpo@rae.gr

 

Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται:

Συλλέγουμε τα απαραίτητα δεδομένα ταυτοποίησής σας, όπως είναι: α) Όνομα, β) επίθετο, γ) ΑΦΜ κατόχου παροχής, δ) αριθμός παροχής και ε) έγγραφα (λογαριασμοί ενέργειας κλπ.)  και όσα μας παρέχετε και αφορούν ειδικά την ικανοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματός σας.

 

Για ποιο λόγο συλλέγονται τα δεδομένα σας και με ποια νομική βάση υπόκεινται σε επεξεργασία:

Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση του αιτήματός/αναφοράς/καταγγελίας σας και ότι αν δεν τα παρέχετε, δεν θα είναι δυνατή η επεξεργασία τους. Η νομιμότητα της επεξεργασίας βασίζεται μεταξύ άλλων στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. ε΄ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπό δημοσίου συμφέροντος που συνίσταται στην επίβλεψη της αγοράς ενέργειας εκ μέρους της ΡΑΕ.

Για πόσο διάστημα διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα:

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της εφαρμογής διατηρούνται για διάστημα 10 (δέκα)  ετών .

 

Ποιοι είναι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων:

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι διαχειριστές δικτύων και οι  πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Η ΡΑΕ δεν πρόκειται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων:

Η ΡΑΕ λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων για τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

 

Τι δικαιώματα έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων:

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να ζητήσετε να  πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης).

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη) υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία.

στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας  (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής στην ως άνω διεύθυνση, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: dpo@rae.gr.

Δικαίωμα καταγγελίας:

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας) όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ/ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ / KATAΓΓΕΛΙΑΣ ( ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ενημερώνει τους αιτούντες ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ήτοι, κυρίως του ν. 4624/2019 και του ν. 3471/2006.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ΡΑΕ, η οποία συστήθηκε με το ν. 2773/1999 και η οποία είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή σε θέματα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, κατά την έννοια των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ. Η έδρα  της είναι: Πειραιώς 132, 118 54, Αθήνα και τα στοιχεία επικοινωνίας της: Τηλ.: 210-37.27.400, e-mail: info@rae.gr.

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της ΡΑΕ για ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση e-mail: dpo@rae.gr

 

Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται;

Συλλέγουμε τα απαραίτητα δεδομένα ταυτοποίησής σας, όπως είναι: α) Όνομα, β) επίθετο, γ) τηλέφωνο, δ) email, ε) διεύθυνση και όσα μας παρέχετε και αφορούν ειδικά την ικανοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματός σας.

 

Για ποιο λόγο συλλέγονται τα δεδομένα σας και με ποια νομική βάση υπόκεινται σε επεξεργασία:

Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση του ερωτήματος/αιτήματός/καταγγελίας  σας και ότι αν δεν τα παρέχετε, δεν θα είναι δυνατή η επεξεργασία τους. Η νομιμότητα της επεξεργασίας βασίζεται μεταξύ άλλων στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. ε΄ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπό δημοσίου συμφέροντος που συνίσταται στην επίβλεψη της αγοράς ενέργειας εκ μέρους της ΡΑΕ.

Για πόσο διάστημα διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα:

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της εφαρμογής διατηρούνται για διάστημα 10 ( δέκα) ετών .

 

Ποιοι είναι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων:

Αποδέκτης  των προσωπικών σας δεδομένων είναι  η ΡΑΕ.

Η ΡΑΕ δεν πρόκειται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων:

Η ΡΑΕ λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων για τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

 

Τι δικαιώματα έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων:

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να ζητήσετε να  πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης).

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη) υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία.

στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας  (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής στην ως άνω διεύθυνση, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: dpo@rae.gr.

Δικαίωμα καταγγελίας:

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας) όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ

H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) που έχει έδρα επί της οδού Πειραιώς 132, 118 54,  στην Αθήνα, υπό την ιδιότητά της  ως υπευθύνου επεξεργασίας  των  δεδομένων, σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τον Ν.4624/2019  και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ότι οι εκδηλώσεις της βιντεοσκοπούνται ή/και λαμβάνονται φωτογραφίες. Η βιντεοσκόπηση και η λήψη φωτογραφιών  πραγματοποιείται   για λόγους α) διατήρησης αρχείου των ενεργειακών εκδηλώσεων της ΡΑΕ, β) ενημέρωσης της ενεργειακής αγοράς, των πολιτών και των καταναλωτών (σε περίπτωση που δημοσιοποιηθεί) και γ) προβολής των ενεργειακών δράσεων της ΡΑΕ (στην ιστοσελίδα της Αρχής ή/και σε άλλες ιστοσελίδες). Η   νομιμότητα της επεξεργασίας  βασίζεται μεταξύ των άλλων   στο  άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για το σκοπό δημοσίου συμφέροντος που συνίσταται στην ενημέρωση της ενεργειακής αγοράς, των πολιτών, των καταναλωτών, καθώς και της προβολής των ενεργειακών  δράσεων της ΡΑΕ.

Η ΡΑΕ έχει διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@rae.gr  ή χρησιμοποιώντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας με τον ΥΠΔ, την οποία μπορείτε να βρείτε  στην ιστοσελίδα www.rae.gr. Αποδέκτες   των προσωπικών δεδομένων σας είναι η  ΡΑΕ, οι επισκέπτες των δικτυακών τόπων της ΡΑΕ, και ενδεχομένως   τα ΜΜΕ,  οι ομιλητές και οι συμμετέχοντες της εκάστοτε εκδήλωσης.  Επιπρόσθετα τα προσωπικά δεδομένα σας σε κάποιες περιπτώσεις διαβιβάζονται και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ή το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) της ΡΑΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@rae.gr, ή μπορείτε να αποστείλετε επιστολή στην ως άνω διεύθυνση αλληλογραφίας. Αιτήματα που υποβάλλονται με τη χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας, δεν θα γίνουν δεκτά. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  για ζητήματα που αφορούν  την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr →τα δικαιώματα μου →Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Σημειώνεται  ότι  η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν σχετίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη  για   τις    βιντεοσκοπήσεις   ή λήψεις   φωτογραφιών   που πραγματοποιούν ιδιωτικά για λογαριασμό τους τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στον χώρο των εκδηλώσεων.