Ανακοίνωση ΡΑΕ σχετικά με το αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής μισθωμένης ισχύος 0,7 MW για τη νήσο Φούρνοι Ικαρίας λόγω βλάβης σε υποβρύχιο καλώδιο

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ Α.Ε.», με έδρα στην Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 30, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ I-344620/27.01.2023 (ΔΕΗ/ΓρΔ/77/19.01.2023) αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής μισθωμένης ισχύος 0,7MW για τη νήσο Φούρνοι Ικαρίας λόγω βλάβης σε υποβρύχιο καλώδιο, σύμφωνα με το άρθρο 132Α ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον ν.4951/2022 (ΦΕΚ Α΄ 129/04.07.2022).

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Print Friendly, PDF & Email