Σωρευτικές Καμπύλες Προσφοράς/Ζήτησης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Share This Post

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, επιδιώκοντας τη διαρκή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των καταναλωτών ενισχύει περαιτέρω τα υφιστάμενα μέσα πληροφόρησης που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της με νέο διαδραστικό γράφημα ωριαίων Σωρευτικών Καμπυλών Προσφοράς/Ζήτησης αναφορικά με τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και τη διαμόρφωση της ωριαίας τιμής εκκαθάρισης της.

Στην κατηγορία «Παρακολούθηση Αγορών» και συγκεκριμένα στο πεδίο «Στατιστικά Στοιχεία Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» προστίθεται το υπο-πεδίο «Σωρευτικές Καμπύλες Προσφοράς/Ζήτησης» (https://www.rae.gr/soreftikes-kampiles-prosforas-zitisis/).

Το εν λόγω πεδίο αποτελείται από ένα διαδραστικό γράφημα στο οποίο απεικονίζονται οι Σωρευτικές Καμπύλες Προσφοράς («Sell») και Ζήτησης («Buy») της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για κάθε ένα από τα αγοραία (ωριαία) προϊόντα της επιλεχθείσας ημέρας παράδοσης, καθώς και άλλα χρήσιμα μεγέθη. Οι συγκεκριμένες καμπύλες Προσφοράς/Ζήτησης λαμβάνουν υπόψη όλες τις προσφορές που οδηγούν στην τελική εκκαθάριση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας ανά αγοραία χρονική μονάδα (ώρα) και συγκεκριμένα:

  • Σωρευτικές Ανώνυμες Καμπύλες Προσφοράς/Ζήτησης (Aggregated Anonymous Supply(Sell) / Demand(Buy) Curves)
  • Εντολές Πακέτου (Block Orders)
  • Συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη τις ποσότητες ενέργειας μεταξύ των συζευγμένων συνόρων βάσει της επίλυσης του αλγορίθμου σύζευξης ενιαίας τιμής EUPHEMIA (Net Implicit imports/exports)

Λαμβάνοντας υπόψη και τα τρία παραπάνω μεγέθη, το σημείο Τομής των Σωρευτικών καμπυλών Προσφοράς/Ζήτησης ορίζει την Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ).

Το γράφημα δίνει την δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας παράδοσης και αγοραίου προϊόντος για τις τελευταίες τριάντα ημέρες.

Το γράφημα Σωρευτικών καμπυλών Προσφοράς/Ζήτησης πλαισιώνεται και από τα ακόλουθα διαγράμματα:

  • “MCP Profile – Ιστορική εξέλιξη της μέσης ωριαίας ΤΕΑ της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για τις τριάντα ημέρες πριν την ημέρα παράδοσης, καθώς και απεικόνιση της ωριαίας ΤΕΑ για κάθε ώρα της ημέρας παράδοσης.
  • “Implicit Net Imports/Exports” – Προφίλ των καθαρών θέσεων Εισαγωγών /Εξαγωγών λόγω Σύζευξης των Αγορών ανά ώρα της ημέρας παράδοσης
  • “Block Orders” – Προφίλ των εντολών πακέτου ανά ώρα της ημέρας παράδοσης
  • “Total Aggregated Orders” – Συνολικός όγκος αγοραπωλησιών του συγκεκριμένου αγοραίου (ωριαίου) προϊόντος

 

Print Friendly, PDF & Email