ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΥΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ: Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μαΐου 2023

Share This Post

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ν. 5037/2023 (ΦΕΚ Α’78/28.03.2023) με τον οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 6 του άρθρου 138 του ν. 4951/2022, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων με το με αριθμ. πρωτ. Ο-102143/20.04.2023 έγγραφο απέστειλε προς τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας  Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με τη δημοσίευση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και την υποβολή των γενικών και ειδικών όρων των προγραμμάτων των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Βάσει των ως άνω κατευθύνσεων ορίστηκε η ακόλουθη διαδικασία σχετικά με την ανακοίνωση των τιμών για τα προϊόντα Ηλεκτρικής Ενέργειας:

1) Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλουν να κοινοποιούν στη ΡΑΑΕΥ τις τιμές των προϊόντων που θα είναι ενεργά τον επόμενο μήνα μέχρι τις 23.59 της 20ης ημέρας εκάστου μήνα. Για κάθε προϊόν Ηλεκτρικής Ενέργειας οι Προμηθευτές οφείλουν να κοινοποιούν στη ΡΑΑΕΥ τους γενικούς και ειδικούς όρους της σύμβασης προμήθειας.

2) Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλουν να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τις τιμές των προϊόντων που θα είναι ενεργά τον επόμενο μήνα μέχρι τις 24.00 της 20ης ημέρας έκαστου μήνα. Για κάθε προϊόν Ηλεκτρικής Ενέργειας θα πρέπει να είναι αναρτημένοι οι γενικοί και ειδικοί όροι της σύμβασης προμήθειας.

3) Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θα καταγράφει τα προϊόντα καθώς και τις τιμές αυτών μέχρι τις 10.00 της 21ης ημέρας έκαστου μήνα και θα προβαίνει σε σχετική Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της. Στην περίπτωση κατά την οποία οι τιμές δεν έχουν κοινοποιηθεί στη ΡΑΑΕΥ και δεν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προμηθευτή μαζί με τους όρους της σύμβασης, το προϊόν θα αποκλείεται από την ανακοίνωση της ΡΑΑΕΥ καθώς και από την ανακοίνωση της ιστοσελίδας https://e-katanalotis.gov.gr/.

4) Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν δύνανται να τροποποιούν τις τιμές τους για τον επόμενο μήνα μετά την υπό το στοιχείο 1 κοινοποίηση αυτών στη ΡΑΑΕΥ, δηλαδή μετά τις 23.59 της 20ης ημέρας εκάστου μήνα.

5) Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν δύνανται να αναπτύσσουν νέα προϊόντα για τον επόμενο μήνα μετά την υπό το στοιχείο 1 κοινοποίηση αυτών στη ΡΑΑΕΥ, δηλαδή μετά τις 23.59 της 20ης ημέρας εκάστου μήνα.»

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4591/2022 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατόπιν επαλήθευσης της εναρμόνισης των τιμολογίων των Προμηθευτών με τα νόμω οριζόμενα καθώς και με τα οριζόμενα στις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής, δημοσιοποιεί τους κατωτέρω Πίνακες Τιμολογίων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών.

 

Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών, σύμφωνα με το άρθρο 138 του ν. 4951/2022

Πίνακας 1: Κατηγορία: Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο *

*Στα κελιά στα οποία δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα τιμολόγια, είτε δεν έχει γίνει έγκαιρη κοινοποίηση των τιμών και των όρων των προγραμμάτων στην Αρχή, είτε οι τιμές/ όροι των προγραμμάτων δεν έχουν εγκαίρως αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Προμηθευτών.

Πίνακας 2: Κατηγορία: Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο *

*Στα κελιά στα οποία δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα τιμολόγια, είτε δεν έχει γίνει έγκαιρη κοινοποίηση των τιμών και των όρων των προγραμμάτων στην Αρχή, είτε οι τιμές/ όροι των προγραμμάτων δεν έχουν εγκαίρως αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Προμηθευτών.

Πίνακας 3: Κατηγορία: Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο *

*Στα κελιά στα οποία δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα τιμολόγια, είτε δεν έχει γίνει έγκαιρη κοινοποίηση των τιμών και των όρων των προγραμμάτων στην Αρχή, είτε οι τιμές/ όροι των προγραμμάτων δεν έχουν εγκαίρως αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Προμηθευτών.

Πίνακας 4: Κατηγορία: Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό Τιμολόγιο *

*Στα κελιά στα οποία δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα τιμολόγια, είτε δεν έχει γίνει έγκαιρη κοινοποίηση των τιμών και των όρων των προγραμμάτων στην Αρχή, είτε οι τιμές/ όροι των προγραμμάτων δεν έχουν εγκαίρως αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Προμηθευτών.

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, βάσει των ανωτέρω πινάκων προκρίνει το ακριβότερο τιμολόγιο μεταξύ των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας ανά κατηγορία πελατών, το οποίο εφεξής καλείται «Τιμολόγιο Αναφοράς». Οι εφαρμοζόμενες χρεώσεις προμήθειας καθολικής υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το Τιμολόγιο Αναφοράς, προσαυξημένο κατά πέντε τοις εκατό (5%), ανά κατηγορία πελατών.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προκρίνεται ως Τιμολόγιο Αναφοράς διαφορετικό τιμολόγιο, από αυτό με την ανωτέρω τιμή χρέωσης προμήθειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας αν το τελευταίο έχει απόκλιση μεγαλύτερη από είκοσι τοις εκατό (20%) από τον μέσο όρο των ακριβότερων, ανά προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας και ανά κατηγορία πελατών, λοιπών τεσσάρων τιμολογίων. Το Τιμολόγιο Αναφοράς που δύναται να προκριθεί με την ανωτέρω απόφαση δεν δύναται να υπολείπεται από τον μέσο όρο των ακριβότερων, ανά προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας και ανά κατηγορία πελατών, τεσσάρων (4) τιμολογίων.

«Τιμολόγιο Αναφοράς» για Καθολική Υπηρεσία

Ακολούθως, για τον προσδιορισμό των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, ο νόμος ρητώς προβλέπει ότι ως «Τιμολόγιο Αναφοράς» ορίζεται το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας εκπεφρασμένη σε €/MWh σε κλίμακα κατανάλωσης 0 έως 2 MWh, μεταξύ των προσφερόμενων τιμολογίων από τους Προμηθευτές Καθολικής Υπηρεσίας.

Ως εκ τούτου, για την κατηγορία «Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Elpedison Συνέπεια Day» του Προμηθευτή «ΕLPEDISON». Περαιτέρω, για την κατηγορία «Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Elpedison Συνέπεια Night» του Προμηθευτή «ELPEDISON», για την κατηγορία «Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «ElectricityBusiness 1» του Προμηθευτή «ELPEDISON» και για την κατηγορία «Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «ElectricityBusiness 3» του Προμηθευτή «ELPEDISON».

Οι σχετικές χρεώσεις προμήθειας του Τιμολογίου Αναφοράς, ανά κατηγορία Πελάτη υπολογίζονται προσαυξημένες κατά 5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4951/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατηγορία Πελατών Πάγια Χρέωση Προμήθειας ανά μήνα (€) Τιμή Προμήθειας Ημερήσιο (€/MWh) Τιμή  Προμήθειας Νυχτερινό (€/MWh)
Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο 5,25 260,085
Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό 5,25 260,085 253,155
Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο 1,56 238,875
Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό 5,25 255,045 201,800

Λαμβάνοντας υπόψη ότι εκ των ανωτέρω Τιμολογίων, οι χρεώσεις για τα «Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο», «Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο»  και  «Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό Τιμολόγιο» εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη του 20 % σε σχέση με τον μέσο όρο των ανά προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας και ανά κατηγορία πελατών, λοιπών τεσσάρων τιμολογίων, πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 6 του άρθρου 138 του Ν. 4951/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να καθορισθεί ως Τιμολόγιο Αναφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας» διαφορετικό τιμολόγιο από αυτό που προκύπτει βάσει της ανωτέρω κατάταξης.

Διευκρινίζεται ότι και οι καταναλωτές που προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια μέσω Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας λαμβάνουν την ορισθείσα κρατική επιδότηση εκ του ΤΕΜ.

Print Friendly, PDF & Email