ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΑΕΥ: Αίτηση τροποποίησης της εταιρείας με την επωνυμία «ELPEDISON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία είναι κάτοχος Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 714/2022 Απόφαση ΡΑΕ, υπέβαλε αίτηση τροποποίησης (ΤΡ-03590/24.04.2023) της Άδειας ΑΣΦΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/17.08.2018), που αφορά στην προκαταρκτική εξέταση μεταβολής της Περιοχής Εγκατάστασης (από σταθερό σημείο επί Πλωτού Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ στον Θερμαϊκό Κόλπο στις συντεταγμένες Χ: 40˚ 36΄ 11.92΄΄ Ν, Υ: 22˚ 53΄ 44.24΄΄ Ε, σε σταθερό σημείο επί Πλωτού Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ στον Θερμαϊκό Κόλπο στις συντεταγμένες Χ: 40˚ 36΄ 12.4΄΄ Ν, Υ: 22˚ 53΄ 40.1΄΄ Ε), αλλαγή της όδευσης του υποθαλάσσιου αγωγού και προσθήκη δεύτερου πλοίου FSU στον Πλωτό Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ, ο οποίος κατά τον αρχικό σχεδιασμό αποτελούνταν από ένα πλοίο FSRU.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΑΕΥ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Print Friendly, PDF & Email