ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «F INVEST EOOD» που εδρεύει επί της οδού Saborna αρ. 14, 4ος όροφος ΤΚ 1000, Σόφια, Βουλγαρία υπέβαλε την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου Ρ.Α.Α.Ε.Υ. Ι-357161/06.09.2023 (αρ. Ειδ. Πρωτ. Ρ.Α.Α.Ε.Υ. Γ-09586) αίτηση για χορήγηση Άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) σύμφωνα με το Πρώτο Μέρος του Κανονισμού Αδειών «Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) (εφεξής: Κανονισμός Αδειών) και σύμφωνα με τo νόμο 4001/2011. Η εταιρεία με την επωνυμία «F INVEST EOOD» υπέβαλε αίτηση για Άδεια Εμπορίας συνολικής ισχύος 50 MW. Η εν λόγω άδεια ισχύει για είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 28.09.2023).

Print Friendly, PDF & Email