ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» που εδρεύει στην Βάρη Αττικής επί της οδού Καποδιστρίου 5, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου Ρ.Α.Α.Ε.Υ. Ι-356064/10.08.2023 (αρ. Ειδ. Πρωτ. Ρ.Α.Α.Ε.Υ. Γ-09585) αίτηση για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) σύμφωνα με το Πρώτο Μέρος του Κανονισμού Αδειών «Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) (εφεξής: Κανονισμός Αδειών) και σύμφωνα με τo νόμο 4001/2011. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» υπέβαλε αίτηση για Άδεια Προμήθειας συνολικής ισχύος 100 MW. Η εν λόγω άδεια ισχύει για είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 28.09.2023).

Print Friendly, PDF & Email