ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΑΕΥ: Αίτηση τροποποίησης της Άδειας ΑΣΦΑ της εταιρείας «MEDITERRANEAN GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «MEDITERRANEAN GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία είναι κάτοχος Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 138/2022 Απόφαση ΡΑΕ, υπέβαλε αίτηση τροποποίησης (ΤΡ-03775/04.09.2023) της Άδειας ΑΣΦΑ που αφορά στην προκαταρκτική εξέταση μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3430/17.08.2018). Η μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας συνίσταται στην πρόθεση εισδοχής της εταιρείας με την επωνυμία «SNTGN Transgaz S.A.» ως νέας μετόχου με την απόκτηση ποσοστού έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Mediterranean Gas S.A.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, να υποβάλει ενώπιον της Αρχής αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Print Friendly, PDF & Email