Αίτηση τροποποίησης άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-04636) της εταιρείας με την επωνυμία «Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» και με δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.» στη θέση «ΜΕΛΙΤΗΣ 1» της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» και με δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΡΑΑΕΥ ΤΡ-03779/08.09.2023, αιτείται την τροποποίηση της άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-04636) στη θέση «ΜΕΛΙΤΗΣ 1» της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της οποίας είναι κάτοχος, ως προς την αύξηση των ορίων του πολυγώνου.

Η ανωτέρω άδεια συμπεριλήφθηκε στον Οριστικό Κατάλογο Επιλεγέντων Συμμετεχόντων της πρώτης (α΄) Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την Απόφαση του Κλάδου Ενέργειας της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. υπ’ αριθμ. Ε-130/2023, συνεπώς η αίτηση τροποποίησής της τίθεται σε προτεραιότητα.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει, εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης, αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε σχέση με αίτηση που υποβλήθηκε. Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται από έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.

Print Friendly, PDF & Email