Ανακοίνωση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την εταιρεία «DUFERCO HELLAS Α.Ε.» (αίτηση τροποποίησης άδειας ΦοΣΕ)

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «DUFERCO HELLAS Α.Ε.» και δ.τ. «DUFERCO HELLAS Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σοφοκλέους 7-9, Τ.Κ. 10559, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-357684/14.09.2023 (ΤΡ-03780) αίτηση τροποποίησης της υπ’αριθμ. Μητρώου Αδειών Ενέργειας ΡΑΑΕΥ ΑΔ-04221 Άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ως προς την αύξηση της ισχύος από 100 MW σε 500MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΑΕΥ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Print Friendly, PDF & Email