Ανακοίνωση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την εταιρεία «MET Energy Trading Bulgaria EAD» (αίτηση για άδεια ΦοΣΕ)

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «MET Energy Trading Bulgaria EAD», η οποία εδρεύει στη Σόφια της Βουλγαρίας, επί της οδού Blvd Bulgaria 109, Business Center Vertigo, 1404, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-355105/28.07.2023 (Γ-09554) αίτηση χορήγησης Άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1000 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011. Η εν λόγω άδεια ισχύει για δέκα (10) έτη με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΑΕΥ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Print Friendly, PDF & Email