Ανακοίνωση Ρ.Α.Α.Ε.Υ. σχετικά με τον τρόπο υποβολής αιτήσεων Τροποποίησης Άδειας Αποθήκευσης εντός κύκλου

Share This Post

Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. σας ενημερώνει ότι οι αιτήσεις για ΤροποποίησηΆδειας Αποθήκευσης ΕΝΤΟΣ ΚΥΚΛΟΥ θα υποβάλλονται πλέον αποκλειστικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΜΑΠΗΕ), το οποίο είναι προσβάσιμο στη δ/νση https://licensing.rae.gr.

Αιτήσεις τροποποίησης Αποθήκευσης που δεν θα υποβάλλονται με χρήση του ΗΜΑΠΗΕ δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οι αιτήσεις για τον Κύκλο Οκτωβρίου 2023 υποβάλλονται στο χρονικό διάστημα 01 έως 10 Οκτ 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν Αίτηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΆΡΘΡΟ 132ΣΤ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (Α’ 179), όπως ισχύει.

Η γενική ροή εργασιών προκειμένου να υποβληθεί Αίτηση είναι:

1. Εγγραφή Ενδιαφερομένου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου (αν έχει εγγραφεί ήδη, δεν απαιτείται η ενέργεια αυτή).
2. Η εγγραφή συμπεριλαμβάνει και τον ορισμό ενός Φυσικού Προσώπου ως Διαχειριστή. Ο «Διαχειριστής» αποτελεί ρόλο του συστήματος και δεν έχει απαραίτητα σχέση – δεν ταυτίζεται π.χ. με το Νόμιμο Εκπρόσωπο/ Διαχειριστή ενός νομικού προσώπου. Ως Διαχειριστής ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει ως αρμοδιότητα τον ορισμό Εκπροσώπων/Αντικλήτων, τα οποία είναι φυσικά πρόσωπα επίσης και τα οποία είναι εκείνα που θα υποβάλουν αίτηση για λογαριασμό του Ενδιαφερομένου. Ομοίως, αν έχει οριστεί ήδη κάποιο φυσικό πρόσωπο ως Διαχειριστής, δεν απαιτείται η ενέργεια αυτή.
3. Στη συνέχεια ορίζονται από τον Διαχειριστή ένα ή περισσότερα Φυσικά Πρόσωπα ως Αντίκλητοι, που αποτελούν, ομοίως, ρόλο του συστήματος. Συγκεκριμένα, οι Αντίκλητοι είναι οι χρήστες του συστήματος που υποβάλλουν την Αίτηση εκ μέρους του Ενδιαφερομένου. Ομοίως, αν έχει οριστεί ήδη κάποιο φυσικό πρόσωπο ως Αντίκλητος, δεν απαιτείται η ενέργεια αυτή. Παρόλα αυτά, μπορούν να οριστούν νέοι Αντίκλητοι που θα υποβάλουν Αίτηση.
4. Υποβολή Αίτησης Τροποποίησης ΕΝΤΟΣ Κύκλου από τον Αντίκλητο.

Παρακαλούνται οι Ενδιαφερόμενοι να ολοκληρώσουν τα ανωτέρω σημεία (1) έως και (3) εγκαίρως, δηλαδή πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων, προκειμένου να υπάρξει χρόνος αντιμετώπισης ενδεχόμενων ζητημάτων με την εγγραφή τους.

Διευκρινίζεται επίσης, ότι η ολοκλήρωση της πληρωμής του εφάπαξ τέλους υποβολής αίτησης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αίτησης.

Print Friendly, PDF & Email