Ανακοίνωση ΡΑΑΕΥ σχετικά με τις Αιτήσεις για Χορήγηση και Τροποποίηση Αδειών Αποθήκευσης κύκλου Νοεμβρίου 2023

Share This Post

Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Νοεμβρίου 2023.

(Ανακοίνωση Αιτήσεων)

Αιτήσεις τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Νοεμβρίου 2023.

(Ανακοίνωση Τροποποιήσεων)

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει, εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης, αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε σχέση με αίτηση που υποβλήθηκε. Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται από έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.

Print Friendly, PDF & Email