Γενικά

Με τον Κανονισμό Αδειών (ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010) καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των αιτήσεων για τη χορήγηση, τροποποίηση και ανάκληση των ακόλουθων αδειών

  • Άδειας σε Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ)
  • Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ
  • Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου (Άδεια Διανομής)
  • Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου (Άδεια Προμήθειας)
  • Άδειας Κυριότητας και Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Στον Κανονισμό Αδειών καθορίζονται επίσης και τα συνυποβαλλόμενα με τις αιτήσεις δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 και την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του N. 3428/2005, άδεια προμήθειας απαιτείται μόνο για την περίπτωση της πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και σε μη Επιλέγοντες Πελάτες. Κάθε άλλη δραστηριότητα αγοράς, πώλησης, εισαγωγής και εξαγωγής φυσικού αερίου ασκείται ελεύθερα. Επομένως δεν απαιτείται η κατοχή άδειας προμήθειας για Επιλέγοντες Πελάτες που εισάγουν φυσικό αέριο για δική τους χρήση ή μεταπωλούν το σύνολο ή μέρος της Ποσότητας Φυσικού Αερίου το οποίο προμηθεύονται σε άλλον Επιλέγοντα Πελάτη.

Συνημμένα αρχεία

 1. N. 3428/2005
 2. ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010