Ηλεκτρισμός-Note 13

1. Έντυπα αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ κατά περίπτωση:
  • Αίτηση χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ ισχύος μεγαλύτερης των 20 kW συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας για επιχειρήσεις.
  • Αίτηση χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ ισχύος μεγαλύτερης των 20 kW συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας για κατοικίες.

2. Έντυπα αίτησης για χορήγηση εξαίρεσης από την κατοχή άδειας παραγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 132 του ν. 4001/2011 κατά περίπτωση:
  • Αίτηση εξαίρεσης για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ισχύος έως 20 kW (περίπτωση α’).
  • Αίτηση εξαίρεσης για σταθμούς ισχύος έως 2 MW που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς (περίπτωση γ’).
  • Αίτηση εξαίρεσης για σταθμούς που εγκαθίστανται από το ΚΑΠΕ (περίπτωση δ’).
  • Αίτηση εξαίρεσης για πρόσωπα, στις εγκαταστάσεις ή μονάδες των οποίων παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με μη συμβατικές μεθόδους και ως συνέπεια της άσκησης της κύριας δραστηριότητάς τους, άλλης από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (περίπτωση ε’).