Ηλεκτρισμός-Note 15

Β. Θεσμικό Πλαίσιο

  1. 4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α’/22.08.2011)
  2. ΥΑ 591 «Καθορισμός τελών άσκησης δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας» (ΦΕΚ Β’ 43/22.01.2001)
  3. Πρώτο Μέρος του Κανονισμού Αδειών «Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 135 του ν.4001/2011 (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.20012)

 

Γ. Ενδεικτικός κατάλογος απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων για την υποβολή της αίτησης άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

  1. Αίτηση Άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Υποβάλλεται στα ελληνικά σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή (CD).

Η αίτηση για χορήγηση άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας υποβάλλεται στη ΡΑΕ σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα 2, Μέρος 1 και 2 του σχετικού Κανονισμού Αδειών και συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα 2, Μέρος 3 και 5.

  1. Τρία (3) ξεχωριστά έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων

Εάν οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι του ν. 1599/1986, πρέπει να είναι επικυρωμένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής από ελληνική αρχή, ή από ελληνικό προξενείο, πρεσβεία με apostile. Ανάλογες υπεύθυνες δηλώσεις προέλευσης άλλης ευρωπαϊκής χώρας γίνονται δεκτές εφόσον είναι επικυρωμένες από την αρμόδια για την επικύρωση Αρχή της εν λόγω χώρας.

(υποδείγματα ελληνικών υπεύθυνων δηλώσεων του ν.1599/1986: Δήλωση 1, Δήλωση 2, Δήλωση 3).

  1. Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους
  2. Αντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων της εταιρείας, από τα οποία να  προκύπτει η επιτρεπόμενη από το νόμο νομική της μορφή (ΑΕ ή ΕΠΕ), η νομική εκπροσώπηση της εταιρείας (οριζόμενο ΔΣ, διαχειριστής), το καταβεβλημένο εταιρικό της κεφάλαιο και η κυριότητα των μετοχών της εταιρείας μέχρι και φυσικού προσώπου.
  3. Βεβαίωση του διαχειριστή σχετικά με την οργανωτική και διοικητική δομή της αιτούσας εταιρείας και των τυχών δεσμών και συμμετοχών της αιτούσας εταιρείας, των εταίρων και των διαχειριστών της σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
  4. Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων. Σε περίπτωση που αυτά δεν είναι διαθέσιμα για την αιτούσα εταιρεία, προσκόμιση των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων των κύριων μετόχων.